برنامه هفتگی حضور دکترفاطمه کیفی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه امور مربوط بهآزمایشگاهها امور مربوط به گروه پاسخگویی به دانشجویان
یکشنبه مبانی اپیدمیولوژی سلولی و ملکولی جلسات فوق العاده  پاسخگویی به دانشجویان
دوشنبه مشاوره دانشجویان سمینار بیوشیمی پزشکی1 جلسات گروه  –
سه شنبه امور مربوط به آزمایشگاهها بیوشیمی پزشکی1 ژورنال کلاب-سمینار پاسخگویی به دانشجویان
چهار شنبه مطالعه ژنتیک-اصول مدیریت و قوانین مشاوره دانشجویان سمینار بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی مبانی اپیدمیولوژی
پنج شنبه برنامه های دانشگاه پاسخگویی به دانشجویان دانشجویان تحت مشاوره(951)

برنامه هفتگی حضور دکتر داوود منصوری
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه مطالعه مطالعه مطالعه
یکشنبه آزمایشگاه ویروس شناسی آزمایشگاه ویروس شناسی جلسات فوق العاده  
دوشنبه مشاوره سمینار دانشجویان آزمایشگاه میکروب شناسی مشاوره علوم آز962 آزمایشگاه میکروب تغذیه  آزمایشگاه میکروب تغذیه 
سه شنبه میکروب شناسی عمومی ویروس شناسی پزشکی ژورنال کلاب / سمینار
چهار شنبه مشاوره سمینار دانشجویان عوامل بیماریزا و بیماری های عفونی مشاوره علوم آزمایشگاهی 952
پنج شنبه کارگاه های اساتید EDO EDO

برنامه هفتگی حضور دکتر حسین حبیبی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه  آز  خون شناسی 2 مطالعه آز  خون شناسی 2
یکشنبه  خون شناسی 2  خون شناسی 1  جلسات فوق العاده
دوشنبه مطالعه مشاوره (971) مشاوره سمینار
سه شنبه آز  خون شناسی 1 آز  خون شناسی 1 سمینار-ژورنال کلاب
چهار شنبه  خون شناسی 1 ایمونوهماتولوژی مشاوره سمینار
پنج شنبه مطالعه  آز  خون شناسی 1  آز  خون شناسی 1

برنامه هفتگی حضور آقای طلوع
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مشاوره سمینار باکتری شناسی پزشکی پاسخگویی به دانشجویان 
یکشنبه آمار حیاتی   آمار حیاتی جلسات فوق العاده  
دوشنبه باکتری شناسی پزشکی پاسخگویی به دانشجویان جلسات گروه مطالعه
سه شنبه آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی ژورنال کلاب-سمینار
چهار شنبه اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه متون انگلیسی مشاوره دانشجویان سمینار مطالعه
پنج شنبه کارگاه اساتید اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی دانشجویان تحت مشاوره(942)

برنامه هفتگی حضور آقای یعقوبی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی  ایمنی شناسی پزشکی
یکشنبه آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی     
دوشنبه آزمایشگاه فیزیولوژی مشاوره دانشجویان سمینار    
سه شنبه ایمنی شناسی پزشکی مشاوره دانشجویان سمینار سمینار  
چهار شنبه اصول ایمونولوژی مشاوره دانشجویان ورودی 981    
پنج شنبه آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی

برنامه هفتگی حضور آقای پریزاده
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه
یکشنبه
دوشنبه بیوشیمی مقدماتی بیوشیمی متابولیسم  
سه شنبه بیوشیمی متابولیسم  بیوشیمی عمومی ژورنال کلاب
چهار شنبه  بیوشیمی عمومی
پنج شنبه کارگاه های اساتید پاسخگویی به دانشجویان

برنامه هفتگی حضور آقای مختاریه
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه مطالعه امور کارآموزی در عرصه1 امور کارآموزی در عرصه2
یکشنبه آزمایشگاه هورمون آزمایشگاه هورمون کلاس های جبرانی آزمایشگاه بیوشیمی مقدماتی آزمایشگاه بیوشیمی مقدماتی 
دوشنبه مشاوره سمینار بیوشیمی پزشکی 2  مشاوره دانشجویان 972  –
سه شنبه آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2 ژورنال کلاب/ سمینار  –  –
چهار شنبه -هورمون شناسی/مقدمات آزمایشگاه مشاوره سمینار مطالعه  –  –
پنج شنبه جلسات دانشگاه پاسخگویی به دانشجویان  –

علوم آزمایشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *