برنامه هفتگی حضور دکتر حسین حبیبی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه ایمنوهماتولوژی مشاوره آزمایشگاه خون شناسی 1 آزمایشگاه خون شناسی 1
یکشنبه خون شناسی 2  خون شناسی 1 مشاوره مطالعه
دوشنبه آزمایشگاه خون شناسی 1 آزمایشگاه خون شناسی 1 مطالعه ارزیابی آزمایشگاه هماتو
سه شنبه آزمایشگاه خون 2 آزمایشگاه خون 2 مشاوره و ژورنال کلاب مشاوره سمینار
چهار شنبه خون شناس 1(یک هفته درمیان) آزمایشگاه ایمنو هماتولوژی مطالعه مشاوره سمینار
پنج شنبه

برنامه هفتگی حضور دکتر حسین جاوید
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16
شنبه مقدمات آزمایشگاه
علوم آزمایشگاهی 4001
بیوشیمی پزشکی 2

علوم آزمایشگاهی 981

مشاوره دانشجویان

علوم آزمایشگاهی 992

مطالعه
یکشنبه شیمی عمومی

علوم آزمایشگاهی 4001

مطالعه آز بیوشیمی پزشکی 2

علوم آزمایشگاهی 981

آز بیوشیمی پزشکی 2

علوم آزمایشگاهی 981

دوشنبه مطالعه مشاوره دانشجویان

علوم آزمایشگاهی 992

مشاوره دانشجویان

علوم آزمایشگاهی 981

مطالعه
سه شنبه هورمون ­شناسی

علوم آزمایشگاهی 972

اصول فنی و نگهداری تجهیزات

علوم آزمایشگاهی 972

سمینار (ارائه و داوری)

علوم آزمایشگاهی 972

آز هورمون شناسی

علوم آزمایشگاهی 972

چهار شنبه امور کارآموزی در عرصه 1

علوم آزمایشگاهی 971 (کد 2583)

امور کارآموزی در عرصه 2

علوم آزمایشگاهی 971  (کد 2584)

مشاوره سمینار

علوم آزمایشگاهی 972

مطالعه
پنج شنبه


برنامه هفتگی حضور دکتر فاطمه کیفی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی زیست شناسی سلولی ملکولی
یکشنبه
دوشنبه بیوشیمی پزشکی 1
سه شنبه آزمایشگاه بیوشیمی پ 1 آزمایشگاه بیوشیمی پ 1
چهار شنبه اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه آمار و روش تحقیق
پنج شنبه

برنامه هفتگی حضور دکتر سپیده حسن زاده
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی آزمایشگاه میکروب شناسی تغذیه آزمایشگاه میکروب شناسی تغذیه
یکشنبه میکروب شناسی عمومی باکتری شناسی آزمایشگاه باکتری شناسی آزمایشگاه باکتری شناسی
دوشنبه باکتری شناسی مشاوره سمینار مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجویان
سه شنبه اصول ایمنی و حفاظت مشاوره سمینار ژورنال کلاب مشاوره دانشجویان
چهار شنبه مشاوره سمینار مطالعه و پژوهش انجمن علمی انجمن علمی
پنج شنبه


امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!