برنامه حضور اعضای گروه علوم تغذیه

برنامه هفتگی حضور دکتر منیره دهری
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه  مشاوره با دانشجویان سمینار  مشاوره با دانشجویان ژورنال کلاب پاسخگویی به دانشجویان پروژه
یکشنبه  بازدید کارآموزی بیمارستان رژیم درمانی 1 (کلاس 216) مطالعه
دوشنبه روش تحقیق در علوم بهداشتی : کد1  (سایت) مطالعه روش تحقیق در علوم بهداشتی : کد2(سایت)
سه شنبه بازدید کارآموزی بیمارستان  رژیم درمانی 2 (کلاس 225)  سمینار
چهار شنبه اصول تنظیم برنامه های غذایی (کلاس 216) *رژیم درمانی 2 (کلاس 225)  مشاوره دانشجویان 971
پنج شنبه    مشاوره با دانشجویان سمینار Journal club *رژیم درمانی 1 (کلاس 216)

برنامه هفتگی حضور دکتر پرنیان پزشکی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مطالعه  پاسخگویی به دانشجویان پاسخگویی به دانشجویان
یکشنبه مطالعه  اثر فرایند بر ارزش غذا  (کلاس 225) پاسخگویی به دانشجویان
دوشنبه میکروبیولوژی موادغذایی (کلاس 216) شیمی و تجزیه مواد غذایی (کلاس 216) پاسخگویی به دانشجویان
سه شنبه مطالعه میکروبیولوژی عمومی (کلاس 231) سمینار
چهار شنبه آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی (کد1) آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی (کد2) مشاوره
پنج شنبه مطالعه Journal club مطالعه

برنامه هفتگی حضور دکتر عاطفه صرافان
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه  –  –
یکشنبه اصول و روش های نگهداری مواد غذایی فیزیولوژی علوم آزمایشگاهی مشاوره دانشجویان 972  –
دوشنبه  –  –  –
سه شنبه مطالعه آزمایشگاه شیمی تجزیه (کد1) سمینار آزمایشگاه شیمی تجزیه (کد2)
چهار شنبه بهداشت و مسمومیت های غذایی  مشاوره با دانشجویان سمینار
پنج شنبه EDO  Journal club EDO

برنامه هفتگی حضور خانم زهره حسینی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه  مشاوره با دانشجویان سمینار  مشاوره با دانشجویان سمینار
یکشنبه تغذیه اساسی 2(کلاس 101)  رژیم درمانی 1   (کلاس 216) مطالعه ارزیابی وضعیت تغذیه
دوشنبه مطالعه تغذیه اساسی2 (کلاس 101)  مشاوره دانشجویان 961
سه شنبه ارزیابی وضعیت تغذیه بازدید از کارآموزان بیمارستان  سمینار  (کلاس 235)
چهار شنبه  پاسخگویی به سوالات دانشجویان مشاوره دانشجویان 952  مشاوره با دانشجویان سمینار
پنج شنبه جلسه حل کیس بیمارستان  Journal club رژیم درمانی 1

برنامه هفتگی حضور خانم پریسا زارعی شرق
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه کاربرد رایانه در علوم تغذیه کد1(سایت) کاربرد رایانه در علوم تغذیه کد2(سایت) پاسخگویی به سمینارهای دانشجویی
یکشنبه پاسخگویی به پروژه های دانشجویی تغذیه اساسی 1(کلاس 202) پاسخگویی به سمینارهای دانشجویی
دوشنبه اصول آموزش و مشاوره تغذیه (کلاس 225) اصول آموزش و مشاوره تغذیه (کلاس 225) جلسات انجمن علمی(کلاس 225)
سه شنبه مطالعه بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی سمینار تغذیه(کلاس 235)
چهار شنبه پاسخگویی به دانشجویان ژورنال کلاب تغذیه در دوره های زندگی (کلاس 231) مشاوره دانشجویان ورودی  951 تغذیه اساسی 1(کلاس 202)
پنج شنبه مشاوره دانشجویان ورودی  942  Journal club

برنامه هفتگی حضور خانم منا مروارید
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه کارآموزی بیمارستان بخش ICU کارآموزی بیمارستان بخش ICU
یکشنبه کارآموزی بیمارستان بخش ICU کارآموزی بیمارستان بخش ICU
دوشنبه کارآموزی بیمارستان بخش ICU کارآموزی بیمارستان بخش ICU
سه شنبه تغذیه گروه ها و شرایط ویژه کارآموزی بیمارستان بخش ICU
چهار شنبه کارآموزی بیمارستان بخش ICU کارآموزی بیمارستان بخش ICU
پنج شنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!