دانش آموختگان ورودی بهمن 92

زهرا پورمراد

زهرا پور مراد

 • زهرا پور مراد
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
هانیه پالاهنگ

هانیه پالاهنگ

 • هانیه پالاهنگ
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
میترا صالحی

میترا صالحی

 • میترا صالحی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: تغذیه ورزشی شهید رجایی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
مینا علیمردانی

مینا علیمردانی

 • مینا علیمردانی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس تغذیه بیمارستان امام رضا کرمان
محمد قطعی

محمد قطعی

 • محمد قطعی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس تغذیه بیمارستان ابن سینا
بهروز حیدرمزرجی

بهروز حیدرمزرجی

 • بهروز حیدرمزرجی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
مرجان رحمت پور

مرجان رحمت پور

 • مرجان رحمت پور
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
رویا مرگن

رویا مرگن

 • رویا مرگن
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی در شهرستان گرمه
مونا آفرنده

مونا آفرنده

 • مونا آفرنده
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان اکبرمشهد
فاطمه رجبی

فاطمه رجبی

 • فاطمه رجبی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه ورزشی
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت مشهد
سحر عباسی

سحر عباسی

 • سحر عباسی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت تایباد
مهشید پرتانیان

مهشید پرتانیان

 • مهشید پرتانیان
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
ماجده نوری

ماجده نوری

 • ماجده نوری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس تغذیه بیمارستان شریعتی مشهد
ساجده نوری

ساجده نوری

 • ساجده نوری
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کارشناس تغذیه بیمارستان شریعتی مشهد
image

زهرا پور اربابی

 • زهرا پور اربابی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: تحصیل-ارشد تغذیه- آلمان
 • وضعیت اشتغال: -
فائزه قائمی صدر

فائزه قائمی صدر

 • فائزه قائمی صدر
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه علوم تحقیقات تهران
 • وضعیت اشتغال: -
image

سارا گله دار

 • سارا گله دار
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: معاونت بهداشتی خمین
امیاری تکتم

تکتم امیاری

 • امیاری تکتم
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت شهید مفتح مشهد
image

کیانا سعیدی منش

 • کیانا سعیدی منش
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

دلارا مهدوی

 • دلارا مهدوی
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان اکبر
image

فاطمه اسماعیلی نسب

 • فاطمه اسماعیلی نسب
 • زمان تحصیل: 1392-1396
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح در شبکه بهداشت شیراز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!