دانش آموختگان ورودی مهر 90

لیلاسادات بهرامی

لیلا سادات بهرامی

 • لیلا سادات بهرامی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: دکتری تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد شبکه بهداشت مشهد
 • وضعیت اشتغال: استاد مدعو علوم پزشکی وارستگان
زهرا خراسانچی

زهرا خراسانچی

 • زهرا خراسانچی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: دکتری تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • وضعیت اشتغال: استاد مدعو علوم پزشکی وارستگان
مینا صفری بیدختی

مینا صفری بیدختی

 • مینا صفری بیدختی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: شبکه بهداشت مشهد
فاطمه رحمانی

فاطمه رحمانی

 • فاطمه رحمانی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان پورسینا آشخانه
نیلوفر نصیری

نیلوفر نصیری

 • نیلوفر نصیری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در مرکز بهداشت پاکدشت تهران
مهسا نعیمی

مهسا نعیمی

 • مهسا نعیمی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت انصار طبرسی شمالی مشهد
فائزه عباسی

فائزه عباسی

 • فائزه عباسی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت سلمان فارسی مشهد
خدیجه غفوری

خدیجه غفوری

 • خدیجه غفوری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کلینیک خصوصی کرمان شهرآورد
نادیه حاجی زاده

نادیه حاجی زاده

 • نادیه حاجی زاده
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت خیام مشهد
آزاده سنجردی

آزاده سنجردی

 • آزاده سنجردی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز سلامت جامعه بافتی مشهد
منا شیری بابادی

منا شیری بابادی

 • منا شیری بابادی
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان بوستان اهواز
منا عرب

منا عرب

 • منا عرب
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت خواجه ربیع
فریبا خداشناس

فریبا خداشناس

 • فریبا خداشناس
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: تاسیس مطب
علی اثنی عشری

علی اثنی عشری

 • علی اثنی عشری
 • زمان تحصیل: 1390-1394
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت نیشابور، درمانگاه امام رضا تیپ ۲۱

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!