دانش آموختگان ورودی مهر 93

زهرا نامخواه

زهرا نامخواه

 • زهرا نامخواه
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
مینا احمدزاده

مینا احمدزاده

 • مینا احمدزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی شهید بهشتی
 • وضعیت اشتغال: -
سعید نصرت آبادی

سعید نصرت آبادی

 • سعید نصرت آبادی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: علوم بهداشتی در تغذیه علوم تحقیقات تهران
 • وضعیت اشتغال: شرکت طراحی وب فراافزار هوشمند
الناز ادیب فر

الناز ادیب فر

 • الناز ادیب فر
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مطب متخصص تغذیه
محمد آقاسی زاده

محمد آقاسی زاده

 • محمد آقاسی زاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: تاسیس مطب شخصی و پایگاه بهداشت مشهد
پریسا پورمحمدی

پریسا پورمحمدی

 • پریسا پورمحمدی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح معاونت دانشجویی در علوم پزشکی
نرگس نوایی

نرگس نوایی

 • نرگس نوایی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
ویدا یزدانی

ویدا یزدانی

 • ویدا یزدانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: علوم بهداشتی در تغذیه علوم پزشکی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
هلیا رستم خانی

هلیا رستم خانی

 • هلیا رستم خانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
رضا شیرازی نژاد

رضا شیرازی نژاد

 • رضا شیرازی نژاد
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
محدثه مست علی

محدثه مست علی

 • محدثه مست علی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه محتشمی

فاطمه محتشمی

 • فاطمه محتشمی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
رسول غفاریان

رسول غفاریان

 • رسول غفاریان
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه علوم تحقیقات تهران
 • وضعیت اشتغال: -
بیتابلوچی

بیتابلوچی

 • بیتابلوچی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در شبکه بهداشت سرخس
مهسا رمضان زاده

مهسا رمضان زاده

 • مهسا رمضان زاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت عباس آباد
زهرا حلوانی

زهرا حلوانی

 • زهرا حلوانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان بنت الهدی مشهد
بهاره جبارزاده

بهاره جبارزاده

 • بهاره جبارزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
 • وضعیت اشتغال: پایگاه بهداشت مشهد
حسین جهانی

حسین جهانی

 • حسین جهانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پایگاه بهداشت مشهد - باشگاه ورزشی
نیکتا شریعتمدار

نیکتا شریعتمداری

 • نیکتا شریعتمداری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت سبزوار
معصومه سعیدی نیا

معصومه سعیدی نیا

 • معصومه سعیدی نیا
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
سمیه موحدی

سمیه موحدی

 • سمیه موحدی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پایگاه بهداشت مشهد
غزاله صالح زاده

غزاله صالح زاده

 • معصومه سعیدی نیا
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پایگاه بهداشت مشهد
image

رونیا توسلیان

 • رونیا توسلیان
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مطب متخصص تغذیه
image

آرزو محمدی

 • آرزو محمدی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی-بیمارستان فاروج
سپیده بدری

سپیده بدری

 • سپیده بدری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مطب متخصص تغذیه
سیما اخروی

سیما اخروی

 • سیما اخروی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت
مینا رادمهر

مینا رادمهر

 • مینا رادمهر
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت نیشابور
image

ندا مقیسه

 • ندا مقیسه
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان ارتش
image

ریحانه کیا

 • ریحانه کیا
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح در بهداشت عباس آباد مازندران
image

امیر نصرتی

 • امیر نصرتی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: تحصیل در آلمان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!