مریم زمانی

دانش آموختگان ورودی مهر 94

سارا ابراهیمی

سارا ابراهیمی

 • سارا ابراهیمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه نوری

فاطمه نوری

 • فاطمه نوری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
مه لقا نیک باف

مه لقا نیک باف

 • مه لقا نیک باف
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
حانیه برقچی

حانیه برقچی

 • حانیه برقچی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
رضا رضوانی

رضا رضوانی مقدم

 • رضا رضوانی مقدم
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
شهرزاد شوکتی

شهرزاد شوکتی

 • شهرزاد شوکتی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه علوم پزشکی زاهدان
 • وضعیت اشتغال: -
سیاوش سروری

سیاوش سروری

 • سیاوش سروری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه ورزشی صنعتی شاهرود
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مطب و کلینیک
سینا حمیدی پور

سینا حمیدی پور

 • سینا حمیدی پور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه ورزشی آزاد مشهد
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مطب شخصی
ایمان رهنما

ایمان رهنما

 • ایمان رهنما
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد فیزیولوژی ورزشی موسسه آموزش عالی بینالود
 • وضعیت اشتغال: درمانگاه آل نبی قسمت دیالیز
image

جواد جنگی

 • جواد جنگی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان هاشمی نژاد
مریم طریقت پور

مریم طریقت پور

 • مریم طریقت پور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان مبارکه اصفهان
image

صبا محمدی

 • صبا محمدی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مرکز بهداشت درگز
image

فاطمه زراعت کار

 • فاطمه زراعت کار
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در بیمارستان امام حسین تربت حیدریه
image

مهسا یعقوبی

 • مهسا یعقوبی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: کسب رتبه برتر کنکور ارشد
 • وضعیت اشتغال: -
مریم زمانی

مریم زمانی

 • مریم زمانی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت رضاشهر
image

اکرم کاظمی

 • اکرم کاظمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت شیروان
نوشین نوشادی

نوشین نوشادی

 • نوشین نوشادی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه بالینی علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
image

مریم الهیاری

 • نرگس میل کاریزی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سپیده آرین

 • سپیده آرین
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مرکز بهداشت وصال
image

زهرا پولادی خراشا

 • فاطمه واحدیان عظیمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

حسین بهاری

 • زهره تراب بیگی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نرگس میل کاریزی

 • نرگس میل کاریزی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: دانشجوی رشته تغذیه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
زهره تراب بیگی

زهره تراب بیگی

 • زهره تراب بیگی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد فیزیولوژی ورزشی
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه واحدیان عظیمی

 • فاطمه واحدیان عظیمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

الهام سادات تاراش

 • الهام سادات تاراش
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان حکیم نیشابور
image

نگین توکلی رودی

 • نگین توکلی رودی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی
image

سارا ثابتی

 • سارا ثابتی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح
image

نرگس حسن زاده کبود گنبدی

 • نرگس حسن زاده کبود گنبدی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مرجان حسین نژاد

 • مرجان حسین نژاد
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در مرکز بهداشت بردسکن
image

درسا حسینی نسب

 • درسا حسینی نسب
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه تهران
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی
image

آرزو خسروی

 • آرزو خسروی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا رازقی چری

 • زهرا رازقی چری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

آرزو خسروی

 • آرزو خسروی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا رازقی چری

 • زهرا رازقی چری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

غزال رمضانی

 • غزال رمضانی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

شقایق شاه رضایی

 • شقایق شاه رضایی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

پگاه ضابطی

 • پگاه ضابطی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: در حال اقدام برای اپلای به دانشگاه های خارج کشور
 • وضعیت اشتغال: -
image

رویا فیروزی

 • رویا فیروزی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: دانشجوی رشته تغذیه دانشگاه میشیگان آمریکا
 • وضعیت اشتغال: -
image

اسما قدمیاری

 • اسما قدمیاری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

کیمیا قربانیان چرمی

 • کیمیا قربانیان چرمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهشاد محمددوست شیری

 • مهشاد محمددوست شیری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مرکز بهداشت بجنورد
image

الهه نجف نژاد

 • الهه نجف نژاد
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در مطب شخصی
image

سعیده نجفی

 • سعیده نجفی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!