دانش آموختگان ورودی مهر 94

سارا ابراهیمی

سارا ابراهیمی

 • سارا ابراهیمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه نوری

فاطمه نوری

 • فاطمه نوری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
مه لقا نیک باف

مه لقا نیک باف

 • مه لقا نیک باف
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
حانیه برقچی

حانیه برقچی

 • حانیه برقچی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
رضا رضوانی

رضا رضوانی مقدم

 • رضا رضوانی مقدم
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
شهرزاد شوکتی

شهرزاد شوکتی

 • شهرزاد شوکتی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: علوم تغذیه علوم پزشکی زاهدان
 • وضعیت اشتغال: -
سیاوش سروری

سیاوش سروری

 • سیاوش سروری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه ورزشی صنعتی شاهرود
 • وضعیت اشتغال: -
سینا حمیدی پور

سینا حمیدی پور

 • سینا حمیدی پور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: تغذیه ورزشی آزاد مشهد
 • وضعیت اشتغال: -

دانش آموختگانعلوم تغذیه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!