دانش آموختگان ورودی مهر 95

فاطمه هاشمی جواهری

فاطمه هاشمی جواهری

 • فاطمه هاشمی جواهری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه بالینی علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
مهدی حجازی

مهدی حجازی

 • مهدی حجازی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه بالینی علوم پزشکی ایران
 • وضعیت اشتغال: -
مهسا زحمت کش

مهسا زحمتکش

 • مهسا زحمتکش
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد اختر فیزیک
 • وضعیت اشتغال: -
فرزانه اسدی

فرزانه اسدی

 • فرزانه اسدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه بالینی علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
نسرین فرمرزی

نسرین فرامرزی

 • نسرین فرامرزی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه بالینی علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
سحر خوشرو

سحر خوشرو

 • سحر خوشرو
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه بالینی علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
علی متقی

علی متقی مقدم

 • علی متقی مقدم
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه ورزشی
 • وضعیت اشتغال: -
انسیه سلیمانی

انسیه سلیمانی

 • انسیه سلیمانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه ورزشی علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه ابوالحسنی

 • فاطمه ابوالحسنی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت بیرجند
مهدی اسدیان

مهدی اسدیان

 • مهدی اسدیان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: کلینیک دیابت پارسیان
image

شریف اعتمادی

 • شریف اعتمادی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
ریحانه بخشی پور

ریحانه بخشی پور

 • ریحانه بخشی پور
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در شبکه بهداشت بجنورد
مرجان وزیری

مرجان وزیری

 • مرجان وزیری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: -
مهتاب سالک

مهتاب سالک

 • مهتاب سالک
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
محمدهادی بیات

محمدهادی بیات

 • محمدهادی بیات
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه دانشگاه ایران
 • وضعیت اشتغال: -
حسین حاتم زاده

حسین حاتم زاده

 • حسین حاتم زاده
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: رتبه برتر کنکور 1400
 • وضعیت اشتغال: -
محسن درچین

محسن دورچین

 • محسن دورچین
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

ملیکا درزی

 • ملیکا درزی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: علوم بهداشت تغذیه دانشگاه علوم تحقیقات
 • وضعیت اشتغال: -
هلیا دلیریان

هلیا دلیریان قوچانی

 • هلیا دلیریان قوچانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

محیا دولتخواه

 • محیا دولتخواه
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: پذیرفته شده در آزمون استخدامی
فاطمه روحانی

فاطمه سادات روحانی

 • فاطمه سادات روحانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نعیما سادات سپهراد

 • نعیما سادات سپهراد
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

ثنا ستوده نیا

 • ثنا ستوده نیا
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
محمدرضا شادمند

محمدرضا شادمند فومنی

 • محمدرضا شادمند فومنی مقدم
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: پذیرش در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند
 • وضعیت اشتغال: -
سارا شجاعی

سارا شجاعی سعادتقلی

 • سارا شجاعی سعادتقلی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: -
محدثه علیزاده

محدثه علیزاده نوقانی

 • محدثه علیزاده نوقانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در مطب شخصی
image

امیر شفایی فلاح

 • امیر شفایی فلاح
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه
 • وضعیت اشتغال: -
image

پریسا صاحب علم

 • پریسا صاحب علم
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه صفاحی مقدم

 • فاطمه صفاحی مقدم
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهتاب طارمی صفت حقیقی

 • مهتاب طارمی صفت حقیقی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

محمدعموشاهی

 • محمد عموشاهی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فرناز فرخ زاده

 • فرناز فرخ زاده
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

ریحانه گل محمدی

 • ریحانه گل محمدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در کلینیک تندیس سلامت
image

مهسا عمارلو

 • مهسا عمارلو
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهسا گلدی پور

 • مهسا گلدی پور
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نگین مسلمان زاده

 • نگین مسلمان زاده
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

محمدصادق مهدی زاده

 • محمدصادق مهدی زاده
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

هانیه هنرور مولوی

 • هانیه هنرور مولوی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نگار مصطفوی

 • نگار مصطفوی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: در حال گذراندن طرح در بیمارستان هاشمی نژاد
 • وضعیت اشتغال: -

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!