نام و کد درساصول اپیدمیولوژی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسفهیمه عطاریان
پست الکترونیک استادattarian581[at]gmail.com

اهداف درس

درپایان این درس دانشجویان باید با تعاریف و مبانی اصول و روش های اپیدمیولوژ ی اشنا باشند. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک و  مدل های  بررسی علل ایجاد بیماری ها و موارد کاربر د انها را بدانند، همچنین با چگونگی شناسایی،  سنجش  و گزارش مشکلات سلامت در جامعه اشنا باشند.

شرح درس:

از انجا که دانشجویان  تغذیه  برای ارزیابی هرگونه بررسی مشکلات تغذیه  باید با انواع مطالعات اپیدمیولوژی و روش های بررسی اپیدمیولوژیک تغذیه ای آشنا باشند، لذا آشنایی با اصول و روش های اپیدمیولوژی برای کارشناسان تغذیه ضروری است .

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: بیان سرفصل ها، اهداف و منابع درسی، مقدمه و آشنایی با کاربرد های اپیدمیولوژی

بتواند تعریف اپیدمیولوژی و دامنه کاربرد اپیدمیولوژی را بیان کند.

جلسه دوم: انواع رویکرد ها و مدل های اپیدمیولوژی

انواع رویکردها و مدل های اپیدمیولوژی را بشناسد.

جلسه سوم: اصطلاحات رایج و کاربردی اپیدمیولوژی

با برخی از اصطلاحات کاربردی همچون بیماری زایی، عفونت ، دوره کمون، ناقل، دوره واگیری، پاندمی ….آشنا شوند

جلسه چهارم: اندازه گیری ابتلا به بیماری و مرگ

تعریف بروز و شیوع، مراقبت، میزان های میرایی را بداند.

جلسه پنجم: اندازه های سلامت و بیماری

بتواند تعریف و کاربرد ریسک، شانس و میزان ها را بیان کند.

جلسه ششم: اندازه های بر اورد خطر و ارتباط

تعریف و کاربرد خطر مطلق، خطر نسبی و نسبت شانس، خطر قابل انتساب به جمعیت و همبستگی را بداند.

جلسه هفتم: انواع مطالعات ( مطالعه مقطعی)

بتواند کاربرد مطالعه مقطعی مزایا و محدودیت ها و انواع شاخص های مستخرج آن را بیان کند.

جلسه هشتم: انواع مطالعات( مطالعه موردی شاهدی)

بتواند کاربرد مطالعه مورد-شاهدی، مزایا و معایب آن و انواع شاخص های مستخرج آن را بیان کند.

جلسه نهم: انواع مطالعات( مطالعات هم گروهی)

بتواند انواع مطالعات هم گروهی، مزایا و معایب آن و انواع شاخص های مستخرج آن را بیان کند.

جلسه دهم: آزمون میان ترم

آزمون میان ترم

جلسه یازدهم: انواع مطالعات( مطالعات مداخله ای)

بتواند  مشخصات وکاربرد مطالعه کارازمایی بالینی و نیمه تجربی، مزایا و معایب آنها و انواع شاخص های مستخرج از آنها را بیان کند.

جلسه دوازدهم: انواع مطالعات( اکولوژیک)

بتواند کاربرد مطالعه اکولوژیک، مزایا و معایب آن و انواع شاخص های مستخرج آن را بیان کند.

جلسه سیزدهم: روابط علیتی

بتواند ویژگی های یک رابطه علت و معلولی را بیان کند.

جلسه چهاردهم: غربالگری و ارزیابی تست های تشخیصی

بتواند تعریف و کاربرد غربالگری و مفاهیم حساسیت و ویژگی، ارزش اخباری را بیان کند.

جلسه پانزدهم: بررسی اپیدمی ها

بتواند به اقتضای موقعیت وقوع یک اپیدمی را تشخیص دهد

جلسه شانزدهم: آزمون پایان ترم

آزمون پایان  ترم

منابع

1-اصول و روش های اپیدمیولوژی ؛ مترجم دکتر حسین شجاعی تهرانی، انتشارات سماط.
2-اپیدمیولوژی گوردیس؛ ترجمه دکتر حسین صباغیان، انتشارات گپ.
3- مبانی اپیدمیولوژی : مازنر. ترجمه: کیومرث ناصری
5 -Nutritional Epidemiology: W.C. Willett

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!