دانشجویان ممتاز فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال 4001

فریباسادات آقامیری

فریباسادات آقاسیداسماعیل امیریمعدل نیمسال : 19.75
ورودی971 – رتبه اول

یاسمین غلامرضایی

یاسمین غلامرضائی گل خطمیمعدل : 19
ورودی971 – رتبه دوم

مریم شجاعی

مریم شجاعیمعدل : 18.18
ورودی971 – رتبه سوم

مهسا باقری

مهسا باقریمعدل : 18.59
ورودی981 – رتبه اول

علیرضا بیگی

علیرضا بیکیمعدل : 17.38
ورودی981 – رتبه دوم

غزاله محمدی

غزاله محمدی مقربمعدل : 16.88
ورودی981 – رتبه سوم

ریحانه حسین نیا

ریحانه حسین نیا دواتگرمعدل : 19.28
ورودی991 – رتبه اول

image

بهاره برات زادهمعدل : 19.22
ورودی991 – رتبه دوم

فاطمه بهروزی

فاطمه بهروزی فریمانی معدل : 18.87
ورودی991 – رتبه سوم

امیرعلی عظیم زاده

امیرعلی عظیم زاده صادقیمعدل : 19.06
ورودی4001 – رتبه اول

image

فاطمه برزنونیمعدل : 18.56
ورودی4001 – رتبه دوم

image

تابان شجاعیمعدل : 18.26
ورودی4001 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال 992

یاسمین غلامرضایی

یاسمین غلامرضائی گل خطمی-معدل : 19.23
ورودی971 – رتبه اول

image

نازنین نوریمعدل : 19.06
ورودی971 – رتبه دوم

فریبا سادات امیری

فریبا سادات آقاسیداسماعیل امیریمعدل : 18.82
ورودی971 – رتبه سوم

image

فاطمه صادقیانمعدل : 18.20
ورودی981 – رتبه اول

مهسا باقری

مهسا باقریمعدل : 18.15
ورودی981 – رتبه دوم

image

مهدیه علیزاده یزدیمعدل : 17.86
ورودی981 – رتبه سوم

image

زهرا اسماعیلیمعدل : 18.89
ورودی991 – رتبه اول

image

بهاره برات زادهمعدل : 18.83
ورودی991 – رتبه دوم

image

فاطمه زهرا باقریمعدل : 18.74
ورودی991 – رتبه سوم

image

بهاره برات زاده برجمعدل : 19.16
ورودی991 – رتبه اول

ریحانه حسین نیا

ریحانه حسین نیادواتگرمعدل : 19.13
ورودی991 – رتبه دوم

فاطمه بهروزی

فاطمه بهروزی فریمانیمعدل : 18.98
ورودی991 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال 991

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگینمعدل : 20
ورودی961 – رتبه اول

فاطمه واسعی فرد

فاطمه واسعی فردمعدل : 19.75
ورودی961 – رتبه دوم

امیرحسین صفائی نژاد

امیرحسین صفائی نژادمعدل : 18.00
ورودی961 – رتبه سوم

نگین رزمی

نگین رزمیمعدل : 18.73
ورودی962 – رتبه اول

ریحانه رستمی

ریحانه رستمیمعدل : 18.73
ورودی962 – رتبه دوم

معین یعقوبی

معین یعقوبیمعدل : 18.19
ورودی962 – رتبه سوم

فریبا سادات امیری

فریبا سادات آقا سیداسماعیل امیریمعدل : 19.54
ورودی971 – رتبه اول

یاسمین غلامرضایی

یاسمین غلامرضائی گل خطمیمعدل : 19.49
ورودی971 – رتبه دوم

فاطمه بهلولی

فاطمه بهلولیمعدل : 18.82
ورودی971 – رتبه سوم

image

فاطمه صادقیانمعدل : 19.21
ورودی981 – رتبه اول

غزاله محمدی

غزاله محمدی مقربمعدل : 18.84
ورودی981 – رتبه دوم

image

فاطمه صادقیانمعدل : 17.75
ورودی981 – رتبه سوم

image

بهاره برات زاده برجمعدل : 19.16
ورودی991 – رتبه اول

ریحانه حسین نیا

ریحانه حسین نیادواتگرمعدل : 19.13
ورودی991 – رتبه دوم

فاطمه بهروزی

فاطمه بهروزی فریمانیمعدل : 18.98
ورودی991 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال 982

فاطمه امینی

فاطمه امینیمعدل : 19.50
ورودی961 – رتبه اول

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگینمعدل : 19.34
ورودی961 – رتبه دوم

فاطمه واسعی فرد

فاطمه واسعی فردمعدل : 19.34
ورودی961 – رتبه دوم

نگین رزمی

نگین رزمیمعدل : 19.76
ورودی962 – رتبه اول

آزاده جعفری مقدم

آزاده جعفری مقدممعدل : 18.73
ورودی962 – رتبه دوم

معین یعقوبی

معین یعقوبیمعدل : 18.71
ورودی962 – رتبه سوم

یاسمین غلامرضایی

یاسمین غلامرضائی گل خطمیمعدل : 19.67
ورودی971 – رتبه اول

مریم شجاعی

مریم شجاعیمعدل : 19.27
ورودی971 – رتبه دوم

فریبا سادات امیری

فریبا سادات آقا سیداسماعیل امیریمعدل : 19.15
ورودی971 – رتبه سوم

مهسا باقری

مهسا باقریمعدل : 18.38
ورودی981 – رتبه اول

image

مونا طلائیمعدل : 18.00
ورودی981 – رتبه دوم

image

فاطمه صادقیانمعدل : 17.75
ورودی981 – رتبه سوم

دانشجویان ممتاز فناوری اطلاعات سلامت در نیمسال 981

فاطمه موسوی

سیده فاطمه موسویمعدل : 19.05
ورودی951 – رتبه اول

مرضیه راعی

مرضیه راعی معدل : 18.35
ورودی951 – رتبه دوم

محدثه صفایی

محدثه صفاییمعدل : 18.18
ورودی951 – رتبه سوم

فاطمه واسعی فرد

فاطمه واسعی فردمعدل : 19.89
ورودی961 – رتبه اول

عاطفه خشک انگین

عاطفه خشک انگینمعدل : 18.74
ورودی961 – رتبه دوم

مهدیه محمدی مجد

مهدیه محمدی مجدمعدل : 18.6
ورودی961 – رتبه سوم

ریحانه رستمی

ریحانه رستمیمعدل : 17.88
ورودی962 – رتبه اول

نگین رزمی

نگین رزمیمعدل : 17.56
ورودی962 – رتبه دوم

تکتم ارگ شاه قلی

تکتم ارگ شاه قلیمعدل : 16.64
ورودی962 – رتبه سوم

فریبا سادات امیری

فریبا سادات آقاسیداسماعیل امیریمعدل : 18.75
ورودی971 – رتبه اول

مریم شجاعی

مریم شجاعیمعدل : 18.70
ورودی971 – رتبه دوم

یاسمین غلامرضایی

یاسمین غلامرضاییمعدل : 18.55
ورودی971 – رتبه سوم

علیرضا بیگی

علیرضا بیکیمعدل : 18.02
ورودی981 – رتبه اول

حانیه محبی

حانیه محبیمعدل : 17.69
ورودی971 – رتبه دوم

دانشجویان ممتاز وارستگان

مهدیه علیزاده یزدیمعدل : 17.67
ورودی981 – رتبه سوم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!