نام و کد درسبیوشیمی متابولیسم
تعداد واحد4 واحد
تعداد جلسات26 جلسه
پیش نیازبیوشیمی مقدماتی
استاد درسدکتر ناصر مبرا
پست الکترونیک استادMobarraN[at]mums.ac.ir

اهداف درس

انتظار می رود در پایان این دوره دانشجویان با تغییرات مولکولی و سرنوشت مواد غذایی ورودی به بدن و کاربرد آنها در حالت تندرستی و بیماری و همچنین مسیرهای متابولیسمی مواد  گوناگون در بدن آشنا شوند

شرح درس:

 از آنجایی که رشته تغذیه در گسترش دانش پزشکی و بهداشت نقش بی بدیلی دارد، لذا فراگیری بیوشیمی متابولیسم در ایجاد دیدگاه مولکولی و شناسایی دگرگونیهای مواد گوناگون و کاربرد آنها نقش بسیار مهمی در فراگیری رشته تغذیه دارد .

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: هدف کلی از این دوره، اهداف یادگیری و مقدمه ای بر بیوشیمی متابولیسم

مفهوم، کاربرد و ضرورت این شاخه از علم را بداند

جلسه دوم: مقدمه ای بر قندها و مسیر هضم و جذب کربوهیدراتها

راههای هضم غذا را بداند

مسیرهای تجزیه و جذب غذا را شرح هد

جلسه سوم: مصرف کربوهیدراتها – گلیکولیز و چرخه اسید سیتریک

مسیر گلیکولیز را بداند
چرخه اسید سیتریک را شرح دهد.

جلسه چهارم: متابولیسم گلیکوژن،بیماریهای ذخیره گلیکوژن

سنتز گلیکوژن را شرح دهد
بیماریهای ذخیره گلیکوژن را بتواند توضیح دهد

جلسه پنجم: گلوکونئوژنز، متابولیسم گالاکتوز ، مسیر پنتوزفسفات

هدف از گلوکونئوژنز را بداند
متابولیسم گالاکتوز را توضیح دهد
هدف از پنتوز فسفات را بتواند توضیح دهد

جلسه ششم: متابولیسم قند خون، هیپرگلایسمی،دیابت، ،هیپوگلایسمی،گالاکتوزوریا، فروکتوزوریا

دیابت را بشناسد و انواع توضیح دهد
گالاکتوزوریا و فروکتوزوریا را شرح دهد

جلسه هفتم: پرسش و پاسخ مبحث کربوهیدراتها

پرسش و پاسخ مبحث کربوهیدراتها

جلسه هشتم: شناسایی لیپیدها و انواع آنها، نامگذاری آنها و شناسایی تغذیه ای

بتواند لیپیدها را بشناسد و آنها را نامگذاری کند

انواع لیپیدها را یشناسد

جلسه نهم: شناسایی اسیدهای چرب ،سوخت و ساخت آنها

مسیر سنتز اسیدهای چرب را شناسایی نماید و مسیر تااکسیداسیون را توضیح دهد

جلسه دهم: بیوسنتزاجسام کتونی، کلسترول و نمکهای صفراوی

اجسام کتونی را یشناسد و انواع آنها را توضیح دهد

مسیر سنتز کلسترول را بشناسد و مسیر سنتز نمکهای صفراوی را توضیح دهد

جلسه یازدهم: شناسایی و ساخت لیپوپروتئینها و ایکوزانوئیدها

انواع لیپوپروتئینها را یشناسد و مضرات و فوائد آنها را درک نماید

جلسه دوازدهم: متابولیسم لیپوپروتئینها LDL,HDL,IDL,VLDL,Chy

شناسایی و کاربرد بالینی انواع لیپوپروتئینها را ذکر نماید

جلسه سیزدهم: پرسش و پاسخ مبحث لیپیدها

پرسش و پاسخ مبحث لیپیدها

جلسه چهاردهم: اسیدهای آمینه، شناسایی و کاربرد آنها در پزشکی

انواع اسیدهای آمینه  و کاربرد تغدیه ای آنها را بداند

جلسه پانزدهم: پروتئینها، ساختارها و انواع آنها، شناسایی و کاربرد آنها در پزشکی

انواع پروتئینها  و کاربرد تغدیه ای آنها را بداند

جلسه شانزدهم: پروتئینهای بدن و ارزیابی کلینیکی آنها در سرم

بتواند پروتئین مارکرهای سرمی  تغذیه ای را شرح دهد

جلسه هفدهم: تجزیه و تخریب پروتئینها – چرخه اوره

چرخه اوره را فراگرفته و شرح دهد

جلسه هجدهم: آنزیمها در مسیرهای متابولیک

کنتیک آنزیمی را شرح دهد

جلسه نوزدهم: آنزیم شناسی بالینی(کبد-قلب-کلیه-عضله و گوارشی)

انواع آنزیم مارکرهای سرمی را شرح داده و بیماریهای مرتیط با آنها را بداند

جلسه بیستم: پرسش و پاسخ مبحث پروتئینها- آنزیمها

پرسش و پاسخ مبحث پروتئینها- آنزیمها

جلسه بیست و یکم: بیوانرژتیک، اکسیداسیون و فسفریلاسیون اکسیداتیو- سوخت و ساز بینابینی

مسیرهای متابولسیم نهایی کربوهیدرات- اسیدآمینه و چربیها را بداند

جلسه بیست و دوم: شناسایی نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

انواع اسیدهای نوکلئیک را شناخته و کاربرد بالینی آنها را توضیح دهد

جلسه بیست و سوم: همانندسازی

همانند سازی را شناخته و کاربرد آنرا توضیح دهند

جلسه بیست و چهارم: رونویسی

رونویسی و مسیر تولید پروتئین را شناخته و کاربرد آنرا توضیح دهند

جلسه بیست و پنجم: پروتئین سازی

پروتئین سازی را فراگرفته و انواع مسیرها و اشکال پروتینها و کاربرد بالینی آنها را شرح دهد

منابع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!