دانش آموختگان ورودی بهمن 93

دیبا اسکندری

دیبا اسکندری

 • دیبا اسکندری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گزراندن طرح
فهیمه عسگری

فهیمه عسگری

 • فهیمه عسگری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نجمه جلالی

 • نجمه جلالی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان سنگان
زکیه شاهی لائین

زکیه شاهی لائین

 • زکیه شاهی لائین
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام حسن کلات
image

هدی هادوی

 • هدی هادوی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان بیرجند
image

هما ابراهیمی

 • هما ابراهیمی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان حضرت رسول فردوس
image

مایده طهان

 • مایده طهان
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در دانشکده پیراپزشکی
image

مهدی مالکی فرد

 • مهدی مالکی فرد
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان ارتش مشهد
image

زهرا نصری

 • زهرا نصری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان افضلی پور کرمان
image

زهرا سادات موسوی

 • زهرا سادات موسوی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

آذر خادم

 • آذر خادم
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

راضیه نجاتی پور

 • راضیه نجاتی پور
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان واسعی سبزوار
image

زمانیان مهتاب

 • زمانیان مهتاب
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

منا میرزاده

 • منا میرزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مرتضی اخلاقی

 • مرتضی اخلاقی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه اشرافی اصفهانی-تهران
image

المیرا نوری

 • المیرا نوری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: ارشدایمونولوژی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
image

نازگل ساختیانچی

 • نازگل ساختیانچی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

احمد عیدان

 • احمد عیدان
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: استخدام بیمارستان شهید بهشتی آبادان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!