دانش آموختگان ورودی بهمن 93

دیبا اسکندری

دیبا اسکندری

 • دیبا اسکندری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
فهیمه عسگری

فهیمه عسگری

 • فهیمه عسگری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
تصویر

نجمه جلالی

 • نجمه جلالی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان سنگان
زکیه شاهی لائین

زکیه شاهی لائین

 • زکیه شاهی لائین
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان کلات

دانش آموختگانعلوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!