دانش آموختگان ورودی مهر 95

محمد سویزی

محمد سویزی

 • محمد سویزی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد ژنتیک پزشکی در دانگاه توانبخشی تهران
 • وضعیت اشتغال: ازمایشگاه پارسه
image

فرناز سلیمانی

 • فرناز سلیمانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: ازمایشگاه پردیس مشهد
فریده قویدل

فریده قویدل

 • فریده قویدل
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد بیوشیمی بالینی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
امیرحسین واعظی

امیرمحمد واعظی

 • امیرمحمد واعظی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد زیست سلول و مولکولی گرایش میکروبیولوژی
 • وضعیت اشتغال: -
image

سحر جهانی

 • سحر جهانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان نهوندان
image

محمد هدایتی

 • محمد هدایتی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درمانگاه رامتین مشهد وفدک وشریف
image

فاطمه اخوان

 • فاطمه اخوان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت شاندیز
image

اعظم ابوترابی

 • اعظم ابوترابی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان کامیاب
image

حسین صدقی

 • حسین صدقی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح - سربازی
image

مهتاب پناهی

 • مهتاب پناهی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان شریعتی
image

صفا روشن

 • صفا روشن
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

شیرین عصارزاده

 • شیرین عصارزاده
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان قائم مشهد
image

ترانه سادات نوروزیان

 • ترانه سادات نوروزیان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه پیام مشهد
image

فاطمه مظاهری

 • فاطمه مظاهری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا ناصری

 • زهرا ناصری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان فریمان
نادی یزدی

حانیه نادی یزدی

 • حانیه نادی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد بیوشیمی بالینی در علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
عارفه شیبانی

عارفه شیبانی

 • عارفه شیبانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد فلسفه
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا شاکری کندری

 • زهرا شاکری کندری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشد کارافرینی
 • وضعیت اشتغال: -
image

علی حکیمی

 • علی حکیمی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: ارشدبیوشیمی بالینی
 • وضعیت اشتغال: -
image

هلیا دلیریان

 • هلیا دلیریان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شرکت اسنپ
image

محیا دولتخواه

 • محیا دولتخواه
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح
image

ملیکا درزی

 • ملیکا درزی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سارا شجاعی

 • سارا شجاعی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نگار مصطفوی

 • نگار مصطفوی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه ابوالحسنی

 • فاطمه ابوالحسنی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه اعراب شیبانی

 • فاطمه اعراب شیبانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان طبس
image

شیرین جعفری صفی آبادی

 • شیرین جعفری صفی آبادی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سید سعید حسینی مقدم

 • سید سعید حسینی مقدم
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اشتغال در شرکت محیط دارو
image

عارف درفشه

 • عارف درفشه
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

کیمیا زندیه

 • کیمیا زندیه
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه سقایی شهری

 • فاطمه سقایی شهری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان طالقانی
image

فاطمه اعراب شیبانی

 • فاطمه اعراب شیبانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان طبس
image

فاطمه سلیمانی

 • فاطمه سلیمانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

رسول شاکری

 • رسول شاکری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: سرباز
image

الهام شجاع

 • الهام شجاع
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نیلوفر صابری

 • نیلوفر صابری
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: درحال گذراندن طرح در بیمارستان طبس
image

مهسا عابدی

 • مهسا عابدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فرزانه عباس نژاد کسرینه

 • فرزانه عباس نژاد کسرینه
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا علی تنه

 • زهرا علی تنه
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

پگاه علی جانی

 • پگاه علی جانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سارا غمخوار

 • سارا غمخوار
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

محمدرضا فارسیان

 • محمدرضا فارسیان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه کهرباییان

 • فاطمه کهرباییان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهدی گیلکی

 • مهدی گیلکی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه کهرباییان

 • فاطمه کهرباییان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهدی گیلکی

 • مهدی گیلکی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

امیرحسین مرجانی

 • امیرحسین مرجانی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح
image

سیده فرناز معاون هاشمی

 • سیده فرناز معاون هاشمی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سجاد معراجی

 • سجاد معراجی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

کیمیا مکارمیان

 • کیمیا مکارمیان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح
image

زهرا نعیمی

 • زهرا نعیمی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهدیه سادات وثوقی

 • مهدیه سادات وثوقی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: در حال گذراندن طرح در بیمارستان هاشمی نژاد
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه کهرباییان

 • فاطمه کهرباییان
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهدی گیلکی

 • مهدی گیلکی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

شیرین صفری بیدختی

 • شیرین صفری بیدختی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان امام رضا
image

سارا ضیافتی مجیدی

 • سارا ضیافتی مجیدی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

فاطمه هاشمی

 • فاطمه هاشمی
 • زمان تحصیل: 1395-1399
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!