زهرا قانع

دانش آموختگان ورودی بهمن 94

زهرا قانع

زهرا قانع هنرور

 • زهرا قانع هنرور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
زهرا اسدالله زاده

زهرا اسدالله زاده

 • زهرا اسدالله زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان موسی ابن جعفر قوچان
image

محدثه فلاح

 • محدثه فلاح
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه علوم پزشکی ارومیه
 • وضعیت اشتغال: درمانگاه ابوالفضل
غزاله رضایی

غزاله رضایی

 • غزاله رضایی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: دانشجوی ارشد علوم تغذیه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • وضعیت اشتغال: -
سنا ثابت

سیده سنا ثابت

 • سنا ثابت
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد تغذیه در علوم بهداشتی علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
image

مریم غفوری

 • مریم غفوری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت تایباد
 فائزه یوسفوند

 فائزه یوسفوند

 • فائزه یوسفوند
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام علی(قلب و عروق) و کلینیک زیبایی و لاغزی
image

بهاره میرپور

 • بهاره میرپور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امدادی کامیاب
مریم داوودی

مریم داوودی

 • مریم داوودی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان قائم مشهد
image

عاطفه سلیمانی

 • عاطفه سلیمانی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت
مرجان حسین نژاد

مرجان حسین نژاد

 • مرجان حسین نژاد
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت بردسکن
نازنین محبوبی

نازنین محبوبی

 • نازنین محبوبی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح
فاطمه انصاری

فاطمه انصاری

 • فاطمه انصاری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

نگین توکلی

 • نگین توکلی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مرکز بهداشت خواف
شیوا نخعی مقدم

شیوا نخعی مقدم

 • شیوا نخعی مقدم
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: مطب شخصی
عارفه سید حسینی

عارفه سید حسینی

 • عارفه سید حسینی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان امام حسین
دهکزاده

فایزه دهک زاده

 • فائزه دهک زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: رتبه برتر کنکور ارشد 1400
 • وضعیت اشتغال: شاغل در علوم پزشکی اسفراین
image

منیر السادات میرحسینی

 • منیر السادات میرحسینی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد علوم تغذیه در دانشگاه شهیدبهشتی
 • وضعیت اشتغال: -
تصویر

فاطمه محمدنیا

 • فاطمه محمدنیا
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا یعقوبی کاریزکی

 • زهرا یعقوبی کاریزکی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
تصویر

هیوا فلاح

 • هیوا فلاح
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

هانیه شیخ علیشاهی

 • هانیه شیخ علیشاهی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
نگین مسلمان زاده

نگین مسلمان زاده

 • نگین مسلمان زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: در حال اپلای برای دانشگاه های خارج کشور
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا جمشیدیان

 • زهرا جمشیدیان
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
تصویر

انیس شفیعی شیروان

 • انیس شفیعی شیروان
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: دانشجوی ارشد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: شاغل در بیمارستان امام زمان
image

یگانه کبیری

 • یگانه کبیری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: شاغل در مطب خصوصی
تصویر

محدثه قانعی طوسی

 • محدثه قانعی طوسی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

مبینا ذاکری

 • مبینا ذاکری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
تصویر

مریم نوری

 • مریم نوری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: دانشجوی ارشد علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا برات پور

 • زهرا برات پور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
تصویر

نفیسه خزاعی نصیرآبادی

 • نفیسه خزاعی نصیرآبادی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: در حال گذراندن طرح
 • وضعیت اشتغال: -
image

زینب نژاد کریم

 • زینب نژاد کریم
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!