برنامه حضور اعضای گروه فناوری اطلاعات سلامت

برنامه هفتگی حضور دکتر محمدرضا مظاهری
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه مطالعه مطالعه روش تحقیق
یکشنبه ریاضیات پایه مطالعه مشاوره  مشاوره کنکور کارشناسی ارشد
دوشنبه آمار حیاتی مقدماتی مشاوره مشاوره به دانشجویان پروژه
ژورنال کلاب
سه شنبه  مطالعه مبانی اپیدمیولوژی روش تحقیق پژوهش
چهار شنبه کاربرد سیستم های اطلاعات سلامت آزمایشگاه کاربرد سیستم های اطلاعات کارگاه توانمندسازی  مشاوره به دانشجویان پروژه
پنج شنبه

.

برنامه هفتگی حضور دکتر فاطمه مقبلی
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه زبان تخصصی HIT مشاوره مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت مشاوره به دانشجویان پروژه
یکشنبه مطالعه زبان تخصصی HIT مشاوره مشاوره به دانشجویان پروژه
دوشنبه مطالعه مطالعه ژورنال کلاب مشاوره به دانشجویان پروژه
سه شنبه مطالعه مشاوره آمار حیاتی پژوهش
چهار شنبه مبانی حسابداری آز مبانی کامپیوتر مبانی کامپیوتر آمار حیاتی و روش تحقیق
پنج شنبه

.

برنامه هفتگی حضور خانم مشعوف
ایام هفته 10-8 12-10 14-12 16-14
شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی
یکشنبه کدگذاری بیماریها 1 کدگذاری بیماریها 1 کاراموزی
دوشنبه کدگذاری بیماریها 3 کاراموزی کاراموزی کدگذاری بیماریها 3
سه شنبه کدگذاری مرگ و میر کاراموزی کاراموزی کدگذاری مرگ و میر
چهار شنبه کاراموزی کاراموزی کاراموزی
پنج شنبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!