نام و کد درسانگل شناسی پزشکی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسدکتر ساناز ده باشی
پست الکترونیک استادsanazdehbashi[at]yahoo.com

اهداف درس

آشنایی دانشجویان با تک­یاخته­ها و کرم­های انگلی منتقله از مواد غذایی، تاثیر انگل­ها بر سلامت انسان، اختلالات تغذیه­ای در عفونت­های انگلی و روش­های تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل آن­ها

شرح درس:

با توجه به تنوع زیاد انگل­ها در جوامع انسانی، رقابت­های تغذیه­ای انگل-میزبان، بیماری­زایی انگل­ها، ایجاد اختلالات خونی، سوتغذیه،و سایر عوارض در میزبان، آشنایی کارشناسان تغذیه با این عوامل بیماری­زا و راه­های مقابله با آن­ها ضروری است.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات انگل شناسی طبقه بندی انگل ها از نظر راه انتقال

آشنایی با کلیات انگل­ها و نحوه انتقال آن­ها

جلسه دوم: تک یاخته ها انتاموباهیستولیتیکا، بالانتیدیوم، کریپتوسپوریدیوم

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه سوم: تک یاخته ها توکسوپلاسما و سایر کوکسیدیاها، ژیاردیا

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه چهارم: کرم ها ترماتدها(فاسیولا، دیکروسلیوم، هتروفیده)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه پنجم: کرم ها سستدها (تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم، سستس سرکوزیس)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه ششم: کرم ها، سستدها (اکینوکوکوس، هیداتیدوزیس، دیفیلوبوتریوم، همینولیپس نانا)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه هفتم: کرم ها، نماتدها (استرونژیلوئیدس استرکورالیس، تریکوسترونژیلوس، توکسوکارا)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

جلسه هشتم: کرم ها، نماتدها (کرم های قلابدار، آسکاریس، تریکوسفال، تریشین، آنیزاکیس)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان

منابع

1- WHO/FAO (2014). Multicriteria-based ranking for risk management of Foodborne parasites. Report of a joint FAO/WHO Expert meeting, 3-7 September 2012, FAO Headquarters, Rome, Italy. Microbiological Risk Assessment Series, ISBN 978 92 4-156470 0

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!