نام و کد درسکاربرد رایانه در تغذیه
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات13 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسپریسا زارعی شرق
پست الکترونیک استادZareiP[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

• آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی فارسی و انگلیسی
• آشنایی با نحوه ی جستجوی علمی
• آشنایی با نرم افزارهای تغذیه ای

شرح درس:

آشنایی با پایگاههای علمی فارسی و انگلیسی و نحوه جست جو در آن یک نیاز مهم برای همه متخصصان علمی می باشد . علاوه بر آن با گسترش تکنولوژی استفاده از نرم افزارهای اختصاصی در هر رشته باعث تسهیل امور می شود و باید توسط دانش آموختگان فراگرفته شود. درس کاربرد رایانه در تغذیه با هدف افزایش اطلاعات علمی و مهارت کاربردی دانشجویان در زمینه تغذیه ایشان را با پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای تغذیه آشنا می کند

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با سایت های کاربردی جهت دریافت اطلاعات تغذیه و نحوه استفاده علمی از این سایت ها قسمت دوم

با سایت های کاربردی جهت دریافت اطلاعات تغذیه و نحوه استفاده علمی از این سایت ها آشنا شود و تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه دوم: آشنایی با سایت های کاربردی جهت دریافت اطلاعات تغذیه(CDC, WHO,USDA,FDA) و نحوه استفاده علمی از این سایت ها

با سایت های کاربردی جهت دریافت اطلاعات تغذیه و نحوه استفاده علمی از این سایت ها آشنا شود  و  تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه سوم: آشنایی با ژورنال های تغذیه ای و نحوه سابمیت مقاله در ان ها

با ژورنال های تغذیه ای و  نحوه سابمیت مقاله در ان ها آشنا شود و  تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه چهارم: آشنایی با روش های علمی جست و جو و سرچ در گوگل اسکالر google scholar))

با گوگل اسکالر و نحوه جست و جو در آن آشنا شود و تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه پنجم: آشنایی با پایگاه اطلاعاتی پاب مد

با پایگاه اطلاعاتی پاب مد آشنا شود و  تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه ششم: سرچ علمی در پاب مد و mesh

با  سرچ علمی در پاب مد و mesh آشنا شود و  تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه هفتم: تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

جلسه هشتم: رفع اشکال

رفع اشکال

جلسه نهم: امتحان میانترم آنلاین

امتحان میانترم آنلاین

جلسه دهم: آشنایی با نحوه استفاده از نرم افزار تغذیه ای Anthroplus و نرم افزار Anthro

با نحوه استفاده از نرم افزار تغذیه ای Anthroplus و نرم افزار Anthro آشنا شود و  تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه یازدهم: آشنایی با نرم افزار ENA

با نحوه استفاده از  نرم افزار ENA آشنایی پیدا کند و  تمرینات مربوطه را بارگزاری کند

جلسه دوازدهم: رفع اشکال

رفع اشکال

جلسه سیزدهم: امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم

منابع

راهنمای کاربرد نرم افزار های مورد استفاده  Nutritionist4, ENA, Anthro, Anthro plus

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!