نام و کد درسآزمایشگاه میکروب شناسی عمومی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات14 جلسه
پیش نیازهمزمان با میکروب شناسی عمومی
استاد درسدکتر سپیده حسن زاده
پست الکترونیک استادHasanzadehSe[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

فراگیری علم میکروب شناسی عملی و کاربرد آنها در میکروب شناسی پزشکی

شرح درس:

آشنایی با میکروب شناسی عملی، کار با میکروسکوپ، انواع رنگ آمیزی، روش های استریلیزاسیون، شمارش تعداد باکتری، تهیه محیط های کشت، انواع روش های کشت، کشت ادرار، کشت گلو و بینی، آزمایش های بسیار رایج آنزیمی، شناسایی باسیل های گرم منفی روده ای نظیر E. coli، تست های حساسیت میکروبی (آنتی بیوگرام)

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با آزمایشگاه میکروب شناسی و کار با میکروسکوپ نوری

وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی را بشناسد.
موارد ایمنی لازم در آزمایشگاه میکروب شناسی را بداند.
بخش های مختلف میکروسکوپ نوری را بشناسد.
لام های آماده را با میکروسکوپ نوری بررسی کند.

جلسه دوم: روش های مختلف استریلیزاسیون، شناخت گروه های خطر و سطوح ایمنی زیستی

استریلیزاسیون را توضیح دهد و انواع روش های آن را بداند.
دستگاه های لازم جهت استریلیزاسیون را بشناسد.
گروه های خطر را بشناسد.
سطوح مختلف ایمنی زیستی را بشناسد.

جلسه سوم: روش های جمع آوری، نگهداری و انتقال نمونه های مختلف به آزمایشگاه میکروب شناسی

روش های جمع آوری نمونه های میکروبی را بداند.
روش های نگهداری و انتقال نمونه های میکروبی را بداند.
محیط های کشت انتقالی و موارد مصرف آنها را بشناسد.

جلسه چهارم: شناخت و روش تهیه انواع محیط های کشت مایع، جامد و نیمه جامد

نحوه آماده کردن محیط کشت های جامد، نیمه جامد و مایع را بداند.
محیط های جامد خوندار و شکلاتی را تهیه و نحوه آماده کردن آنها را توضیح دهد.
محیط های کشت نیمه جامد و موارد مصرف آنها را توضیح دهد.

جلسه پنجم: نحوه کشت و جداسازی )یزوله کردن( باکتری ها کشت بر روی برخی از محیط های انتخابی و افتراقی متداول روش های شمارش تعداد باکتری )کلنی کانت( در نمونه های مختلف بالینی

روش های مختلف کشت به منظور شمارش باکتری ها را بداند.
نحوه شمارش کلنی را بداند.
روش Spread Plate/Pour Plate را انجام دهد.
توانایی کشت بر روی انواع محیط های کشت

جلسه ششم: رنگ آمیزی ساده، گرم و منفی

رنگ آمیزی ساده را بداند.
رنگ آمیزی گرم را توضیح دهد.
رنگ آمیزی منفی را توضیح دهد.
لام های آماده رنگ آمیزی گرم را تشخیص دهد.

جلسه هفتم: رنگ آمیزی اسید فاست و کپسول

رنگ آمیزی اسید فست را توضیح دهد و انواع روش های انجام آن را بداند.
رنگ آمیزی کپسول را توضیح دهد و انواع روش های انجام آن را بداند.
رنگ آمیزی کپسول را با استفاده از روش سولفات مس انجام دهد

جلسه هشتم: رنگ آمیزی اسپور و دانه های متاکروماتیک

رنگ آمیزی اسپور را توضیح دهد و انواع روش های انجام آن را بداند.
رنگ آمیزی آلبرت را بشناسد و انجام دهد.
رنگ آمیزی اسپور به روش Schaeffer-Fulton (مالاشیت گرین) را بداند و انجام دهد.

جلسه نهم: کشت ادرار

نمونه ادرار را کشت و نحوه انجام و شمارش کلنی آن را توضیح دهد.
انواع کلنی رشد کرده در محیط کشت را تشخیص دهد.

جلسه دهم: کشت گلو و بینی

نحوه کشت از نمونه گلو را توضیح داده و انجام دهد.
سلول های اپیتلیال و باکتری های فلور نرمال گلو را تشخیص دهد.
نحوه کشت از نمونه بینی را توضیح داده و انجام دهد.

جلسه یازدهم: آزمایش های بسیار رایج آنزیمی آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایش کاتالاز را توضیح داده و انجام دهد.
آزمایش کواگولاز را توضیح داده و انجام دهد.
آزمایش اکسیداز را توضیح داده و انجام دهد.

جلسه دوازدهم: شناسایی باکتری های گرم منفی روده ای

بتواند از کلنی های مشکوک به باسیل های گرم منفی به محیط های تشخیصی انتقال دهد.
محیط های کشت شده Citrate،MR/VP ،SIM ،TSI و اوره را بخواند و تفسیر کند.

جلسه سیزدهم: تست های حساسیت میکروبی (آنتی بیوگرام)

علت انجام آنتی بیوگرام را بداند.
انواع روش های آنتی بیوگرام را توضیح دهد.
را بداند. MBC و MIC مفهوم
آنتی بیوگرام را با روش دیسک دیفیوژن انجام داده و توضیح دهد.
نتایج دیسک دیفیوژن را تفسیر کند.

جلسه چهاردهم: امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم

منابع

1. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology (Latest edition)
2. Textbook of Diagnostic Microbiology, C. R. Mahon, D. C. Lehman and G. Manuseli (Latest edition)
3. Koneman’s Microbiology (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!