نام و کد درسآزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات15 جلسه
پیش نیازمیکروب شناسی عمومی- انگل شناسی
استاد درسدکتر پرنیان پزشکی
پست الکترونیک استادpezeshkip[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با میکروارگانیسم های مهم در مواد غذایی و شناسایی آنها در مواد غذایی

شرح درس:

میکروبیولوژی آب- بررسی عفونت سالمونلوزیس در مواد غذایی – بررسی عامل مسمومیت استافیلوکوکال در مواد غذایی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: میکروبیولوژی آب

با انواع آلودگی میکروبی آب و شاخص بهداشتی آب آشنا شود.
نمونه برداری و روش های کشت را بداند.

جلسه دوم: میکروبیولوژی آب

راه های شناسایی شاخص مدفوعی آب را بداند و مهارت ایزولاسیون آن توسط محیط های کشت مرحله احتمالی آزمون های آب را بیاموزد.
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه سوم: میکروبیولوژی آب

راه های شناسایی شاخص مدفوعی آب را بداند و مهارت ایزولاسیون آن توسط محیط های کشت مرحله تاییدی آزمون های آب را بیاموزد.
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه چهارم: میکروبیولوژی آب

راه های شناسایی شاخص مدفوعی آب را بداند و مهارت ایزولاسیون آن توسط محیط های کشت مرحله تکمیلی (IMViC) آزمون های آب را بیاموزد.
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه پنجم: بررسی عامل عفونت سالمونلوسیس در مواد غذایی

با عفونت سالموتلوسیس و عامل آن آشنا شود.
روش های ابتدایی ایزولاسیون سالمونلا را بیاموزد
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه ششم: بررسی عامل عفونت سالمونلوسیس در مواد غذایی

ایزولاسیون سالمونلا در محیط BGA را بیاموزد.
روش تشخیص سالمونلا در SB را بداند
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه هفتم: بررسی عامل عفونت سالمونلوسیس در مواد غذایی

ایزولاسیون سالمونلا در محیط MCA را بیاموزد.
روش تشخیص سالمونلا در BGA را بداند
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه هشتم: بررسی عامل عفونت سالمونلوسیس در مواد غذایی

ایزولاسیون سالمونلا در محیط TSIA را بیاموزد.
روش تشخیص سالمونلا در MCA را بداند
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه نهم: بررسی عامل عفونت سالمونلوسیس در مواد غذایی

ایزولاسیون سالمونلا در محیط SIM و SCA را بیاموزد.
روش تشخیص سالمونلا در TSIA را بداند
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه دهم: بررسی عامل عفونت سالمونلوسیس در مواد غذایی

روش تشخیص سالمونلا در SIM و SCA را بداند
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه یازدهم: بررسی وجود باکتری های مولد مسمومیت استافیلوکوکال در مواد غذایی

با مسمومیت استافیلوکوکال و عامل آن آشنا شود.
روش ایزولاسیون استافیلوکوکوس را بیاموزد

جلسه دوازدهم: بررسی وجود باکتری های مولد مسمومیت استافیلوکوکال در مواد غذایی

روش تشخیص استافیلوکوک های بیماریزا از غیر بیماریزا را در محیط MSA بداند.
هدف از تست کاتالاز وروش آن را بیاموزد
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

جلسه سیزدهم: بررسی وجود باکتری های مولد مسمومیت استافیلوکوکال در مواد غذایی

انواع همولیز را در محیط BA بداند.
هدف از تست کواگولاز وروش آن را بیاموزد
رنگ آمیزی باکتری ها و مشاهده میکروسکوپی را بیاموزد

منابع

• کریم ،گیتی (1382). آزمونهای میکربی مواد غذایی. چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران
• نادری نسب ف محبوبه، راشد، طاهره و ناظم، محمد (1375). باکتری‌شناسی آزمایشگاهی. چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
• Harrigan , W.F. (1998): Laboratory Methods in Food Microbiology. 3rd edition. Academic press , London

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!