نام و کد درسمیکروبیولوژی مواد غذایی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات11 جلسه
پیش نیازمیکروبیولوژی عمومی
استاد درسدکتر پرنیان پزشکی
پست الکترونیک استادpezeshkip[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

دانشجو باید پس از گذراندن این واحد قادر باشد میکرو ارگانیسم های مضر و مفید در مواد غذایی را در مراحل مختلف تولید ، فرآیند و مصرف غذایی بشناسد.

شرح درس:

به دلیل وجود میکرو ارگانیسم های مضر و مفید درمواد غذایی در مراحل مختلف تولید، فرآیند و مصرف غذایی شناختن این دسته از میکروارگانیسم ها حائز اهمیت است.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با تاریخچه حضور و نقش میکروارگانیسم ها در مواد غذایی،توصیف اهمیت و نقش میکروارگانیسم ها در طبیعت و مواد غذایی، آشنایی با بیماری های ناشی از مصرف غذای آلوده

اهمیت و و نقش میکروارگانیسم ها در طبیعت و مواد غذایی را بشناسد و با بیماری های ناشی از مصرف غذای آلوده اشنا شود

جلسه دوم: رده بندی باکتری ها و تعیین جایگاه باکتری های مطرح در مواد غذایی

آشنایی با خانواده اینتروباکتریاسه ، جنس های آن و ویژگی های هر جنس، آشنایی باخصوصیات مفید و مضر جنس های خانواده اینتروباکتریاسه

جلسه سوم: آشنایی با خانواده اینتروباکتریاسه

آشنایی با خانواده اینتروباکتریاسه ، جنس های آن و ویژگی های هر جنس، آشنایی باخصوصیات مفید و مضر جنس های خانواده اینتروباکتریاسه

جلسه چهارم: آشنایی با خانواده های ویبریوناسه ، کمپلوباکتریاسه ، جنس های آن و ویژگی های هر جنس

جنس های خانواده های  ویبریوناسه و کمپلوباکتریاسه  را بشناسد و با خصوصیا آنها آشنا شود

جلسه پنجم: آشنایی با خانواده های لاکتوباسیلاسه ، جنس های آن و ویژگی های هر جنس، آشنایی با کاربرد های مفید اسید لاکتیک باکتری ها در مواد غذایی

جنس های خانواده لاکتوباسیلاسه  را بشناسد و با خصوصیا آنها آشنا شود

جلسه ششم: آشنایی با خانواده های لیستریاسه ، استافیلوکوکاسه، پروپیونی باکتریاسه، جنس های آن و ویژگی های هر جنس

جنس های خانواده های   لیستریاسه، استافیلوکوکاسه و پروپیونی باکتریاسه را بشناسد و با خصوصیا آنها آشنا شود

جلسه هفتم: آشنایی با خانواده های باسیلاسه ، جنس های آن و ویژگی های هر جنس، بررسی انواع فساد غذایی ناشی از رشد باسیلوس ها و کلستریدیوم ها

باسیلوس ها و کلستریدیوم ها را بشناسد و با خصوصیا آنها آشنا شود

جلسه هشتم: آشنایی با قارچ ها و ویژگی های آنها، بررسی فیزیولوژی قارچ ها، آشنایی با مورفولوژی قارچ ها، انواع تولید مثل در قارچ ها، طبقه بندی قارچ ها

ساختمان و فیزیولوژی انواع قارچ ها را بداند

جلسه نهم: آشنایی با قارچ ها و مخمرهای مهم در موادغذایی

با قارچ ها و مخمرهای مهم در موادغذایی آشنا شود و ویژگی های آنها را بداند.

جلسه دهم: آشنایی با میکروبیولوژی شیر و گوشت(شناخت میکروارگانیسم های آلوده کننده و کنترل بهداشتی آنها)

مهم ترین میکروارگانیسم های موجود در شیر و گوشت را بداند و با روش های پیشگیری از آلودگی میکروبی آنها آشنا شود

جلسه یازدهم: آشنایی با میکروبیولوژی آبزیان و تخم مرغ (شناخت میکروارگانیسم های آلوده کننده و کنترل بهداشتی آنها)

مهم ترین میکروارگانیسم های موجود در آبزیان و تخم مرغ را بداند و با روش های پیشگیری از آلودگی میکروبی آنها آشنا شود

جلسه دوازدهم: آشنایی با داروهای مسکن و آرامبخش

گروه های مختلف داروهای مسکن و آرامبخش را بشناسد و با کاربرد و عملکرد آنها آشنا باشد.

جلسه سیزدهم: آشنایی با داروهای آنتی بیوتیک

دسته های دارویی مختلف آنتی بیوتیکی و تفاوت های آنها را بشناسد و به عملکرد آنها آشنایی پیدا کرده باشد.

جلسه چهاردهم: آشنایی با انواع سرم ها و محلول های تزریقی

انواع محلول های حجیم تزریقی را بشناسد و کاربرد هر کدام را بداند.

جلسه پانزدهم: نسخه نویسی

با اصول نسخه نویسی داروها و مکمل های مورد نیاز در کنترل وزن و سلامت عمومی بدن آشنا باشد.

جلسه شانزدهم: نسخه نویسی

با اصول نسخه نویسی داروها و مکمل های مورد نیاز در کنترل وزن و سلامت عمومی بدن آشنا باشد.

منابع

• اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی تألیف دکتر سید علی مرتضوی و همکاران
• میکروبیولوژی مواد غذایی فریزر ترجمه دکتر سید علی مرتضوی و همکاران
• میکروبیولوژی مواد غذایی آدامز ترجمه دکتر سید علی مرتضوی و همکاران
• میکروبیولوژی غذایی مدرن (جی 2000)ترجمه دکتر سید علی مرتضوی و همکاران
• میکروبیولوژی مواد غذایی تألیف دکتر محمد ملکی
• Food Microbiology, Frazier, W. C.,1988
• Food Microbiology, Martin R. Adams and Maurice O. Moss.2008
• Modern Food Microbiology, James M.Jay et al.2000
• Basic Food Microbiology, George J. Banwart.1979
• Essentials of Food Microbiology, J. H. Garbutt.199

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!