نام و کد درسآزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات13 جلسه
پیش نیازبیوشیمی مقدماتی
استاد درسساناز آرزم جو
پست الکترونیک استادarazmjoos[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

در پایان این دوره دانشجو باید قادر باشد:
الف) ارزش اندازه‌گیری هریک از ترکیبات مهم بدن را در تشخیص بیماری‌های مختلف بیان نماید.
ب) بتواند با استفاده از روش‌ها متداول و نوین آزمایشگاهی، آزمایشات مختلف بیوشیمی مایعات بدن را انجام دهد.

شرح درس:

انجام و تفسیر آزمایش های بیوشیمی بالینی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با انواع نمونه های مورد بررسی در آزمایشگاه

بررسی انواع نمونه های آزمایشگاهی

جلسه دوم: آشنایی با انواع تست های قند خون

آزمایش FBS

جلسه سوم: آشنایی با پنل چربی ها

TGو  کلسترول

جلسه چهارم: آشنایی با لیپوپروتئین ها

اندازه گیری LDL و HDL

جلسه پنجم: آشنایی با تست های بیلی روبین

بیلی روبین مستقیم و بیلی روبین توتال

جلسه ششم: آشنایی با آنزیم های کبدی

آزمایش AST و ALT

جلسه هفتم: آشنایی با پروتئین های خون (قسمت اول)

توتال پروتئین

جلسه هشتم: آشنایی با پروتئین های خون (قسمت دوم)

آلبومین

جلسه نهم: آشنایی اندازه گیری کلسیم و فسفر سرم

اندازه گیری کلسیم و فسفر سرم

جلسه دهم: آشنایی با گیری اوره- اسید اوریک

اندازه گیری اوره- اسید اوریک

جلسه یازدهم: آشنایی با کراتینین

اندازه گیری کراتینین

جلسه دوازدهم: آشنایی با تست های قلبی (قسمت اول)

LDH

جلسه سیزدهم: آشنایی با تست های قلبی (قسمت دوم)

CK-MB و   Total CK

منابع

1- Textbook of clinical chemistry (Tietz). Latest ed.
2- Clinical Diagnosis (Henry). Latest ed.
3- Clinical Chemistry (Bishop). Latest ed.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!