نام و کد درستغذیه در گروه وشرایط ویژه
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات15 جلسه
پیش نیازفیزیولوژی تغذیه، اصول تنظیم برنامه های غذایی
استاد درسدکتر اندیشه نوروزیان استاد
پست الکترونیک استادNorouziana[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

یکی از وظائف کارشناسان تغذیه ارائه خدمات تغذیه ای به گروههای ویژه می باشد، لذا آشنایی با نیازها ود مسائل تغذیه ای این گروهها یک دانش و مهارت ضروری برای این کارشناسان محسوب می شود. دانشجویان در پایان این درس قادر خواهند بود مسائل تغذیه ای عمده درگروههای ویژه مورد بحث را تعریف و نیازهای آنها را تشریح و شناسایی کنند و مداخله های مناسب را پیشنهاد نمایند.

در پایان این درس انتظار میرود دانشجو بتواند مسائل تغذیه ای موارد منتخب از گروه را تشخیص داده و روشهای پیشگیری و درمان آن را توصیه نماید.

شرح درس:

عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
◦ تغذیه و ورزش: فیزیولوژی ورزش، مفهوم و آمادگی جسمانی، منابع انرژی در فعالیتهای هوازی و غیر هوازی، نیازهای تغذیه ای در ورزشکاران برنامه ریزی غذایی برای ورزشکاران و پیشنهاد مداخله های مناسب
◦ تغذیه و گیاهخواری: آشنایی با انواع گروههای گیاهخوار، اصول تغذیه درگیاهخواری، مسائل تغذیه ای انواع گروههای گیاهخوار، گیاهخواری و سلامتی پیشنهاد مداخله های مناسب
◦ تغذیه و اعتیاد: تأثیر الکل، کافئین، تنباکو، سایر مواد مخدر مانند هیروئین، کوکائین و تریاک بر سلامتی و نیازهای تغذیه ای و پیشنهاد مداخله های مناسب
◦ تغذیه در شرایط اضطراری: مسائل تغذیه ای در بلایای طبیعی مانند سیل و قحطی، تغذیه اردوگاههای مهاجرین، مفهوم گرسنگی و برنامه ریزی تغذیه ای مناسب

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تغذیه در روزه داری 1

در این جلسه دانشجویان می توانند  اثرات روزه داری بر سلامت و مسائل تغذیه  ای مرتبط با آن را توضیح دهند.

جلسه دوم: تغذیه در روزه داری 2

در این جلسه دانشجویان می توانند  مداخلات تغذیه ای مناسب در روزه داری را توضیح دهند.

جلسه سوم: تغذیه در گیاه خواران

در این جلسه دانشجویان با  تغذیه گیاهخواری و طبقه گروههای گیاهخواری آشنا می شوند. و هم چنین می توانند انواع گروه های گیاه خوار و  مدیریت نیازهای تغذیه در افراد گیاهخوار  توضیح دهند.

جلسه چهارم: تغذیه در سلامت دهان و دندان تغذیه در ارتفاعات (کاهش فشار هوا)

هم چنین با اهمیت تغذیه  در سلامت دهان و دندان و مسائل مرتبط با آن آشنا خواهند شد.

جلسه پنجم: تغذیه در شرایط بحران

در این جلسه دانشجویان می توانند شرایط بحرانی از نظر تغذیه ای را شرح دهند و با نیازهای تغذیه ای بیماران آشنا گردند.  دانشجویان می توانند انواع روش های ارزیابی و مدیریت تغذیه ای در شرایط بحران را توضیح دهند.

جلسه ششم: تغذیه در مبتلایان ایدز / تغذیه در نقص ایمنی (شیمی درمانی)

در این جلسه دانشجویان  با نکات تغذیه  تغذیه ای در بیماران مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی و مسائل مرتبط با ان آشنا خواهند شد.

جلسه هفتم: تغذیه در نظامیان

در این جلسه دانشجویان با  تغییرات فیزیولوژیک در محیط های نظامی آشنا می شوند و می توانند تغذیه و جیره های غذایی نظامیان  را توضیح دهند.

جلسه هشتم: تغذیه در معلولیت ها / تغذیه در فضانوردان

در این جلسه دانشجویان می توانند تغذیه در معلولیت های جسمی و ذهنی را توضیح دهند.  در این جلسه دانشجویان  می توانند  مسائل تغذیه ای در فضانوردان و هم چنین شرایط کاهش یا افزایش فشار هوا را توضیح دهند و مداخلات تغذیه ای مناسب را بیان کنند.

جلسه نهم: تغذیه در الکلیسم تغذیه در اعتیاد

در این جلسه دانشجویان  با تاثیر الکل، کافئین ، تنباکو و سایر مواد مخدر مانند هروئین، کوکائین و تریاک بر سلامتی و نیازهای تغذیه ای خاص حاصل از این تاثیر اشمنا می شوند و  می توانند  اثرات انواع مواد اعتیاد آور بر سلامت و مسائل تغذیه ای آن و مداخلات مناسب  را توضیح دهند. هم چنین در مورد مراقبت های تغذیه ای در بیماران الکلی توانایی کسب خواهند کرد.

جلسه دهم: میان ترم

امتحان میان ترم به صورت حذفی برگزار خواهد شد

جلسه یازدهم: منابع سوخت عضله در ورزشکاران

دانشجویان می توانند منابع سوخت انرژی در ورزش های مختلف را توضیح دهنند

جلسه دوازدهم: متابولیسم انرژی در ورزشکاران

دانشجویان قادر خواهند بود متابولیسم انرژی در ورزشکاران را توضیح دهند

جلسه سیزدهم: درشت مغذی ها در ورزشکاران(کربوهیدرات)

دانشجویان می توانند درشت مغذی های مورد نیاز ورزشکاران را محاسبه کنند

جلسه چهاردهم: درشت مغذی ها در ورزشکاران(پروتئین و چربی)

دانشجویان می توانند درشت مغذی های مورد نیاز ورزشکاران را محاسبه کنند

جلسه پانزدهم: مکمل های غذایی در ورزشکاران

دانشجویان می توانند مکمل های غذایی و کاربرد آن  در ورزشکاران را توضیح دهند

جلسه شانزدهم: مکمل های غذایی در ورزشکاران

دانشجویان می توانند مکمل های غذایی و کاربرد آن  در ورزشکاران را توضیح دهند

منابع

Krause’s, Food, Nutrition and Diet therapy
Modern Nutrition in Health and Disease
T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams & Wilkin, and London.
Sabate J. Vegetarian Nutrition. CRC Press, London
Alken LH, Howson CP. Estimated mean per capita energy requirement for planning emergency food aid rations. Institute of Median. Nutrition Academy Press.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!