نام و کد درسفیزیولوژی تغذیه
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازتغذیه اساسی 1 و 2
استاد درسدکتر اندیشه نوروزیان استاد
پست الکترونیک استادNorouziana[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

اشنایی با مکانیسم ها و اصول کلی سیستم گوارش و سیستم های عصبی هورمونی دخیل در تغذیه انسان و آشنایی با اصول تغذیه از دیدگاه فیزیولوژیک

شرح درس:

این درس مبنای علمی و پایه را جهت یادگیری و درک بهتر دروس رژیم درمانی به عنوان کاربردی ترین دروس دوره کارشناسی علوم تغذیه، ارائه می دهد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: معرفی درس و ارائه طرح درس به دانشجویان - ساختار و عملکرد دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با آناتومی ، عملکرد ، حرکات، سیستم عصبی و جریان خون دستگاه گوارش، آشنا خواهند شد.

جلسه دوم: انتقال و مخلوط سازی غذا 1 – مکانیسم های بلع و جویدن

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم بلع و جویدن در دهان و مکانیسم های هضم و تخلیه در معده، آشنا خواهند شد.

جلسه سوم: انتقال و مخلوط سازی غذا 2 -حرکات روده و مکانیسم دفع

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم های انتقال و مخلوط سازی غذا در دستگاه گوارش، حرکات روده باریک و کولون و مکانیسم دفع، آشنا خواهند شد.

جلسه چهارم: اعمال ترشحی دستگاه گوارش 1 - اصول کلی ترشح، ترشحات بزاق و معده

در این جلسه دانشجویان با اصول کلی ترشح در دستگاه گوارش، انواع غدد گوارشی، مکانیسم ترشح غدد، ترشحات بزاق در دهان و ترشحات معده  آشنا خواهند شد.

جلسه پنجم: اعمال ترشحی دستگاه گوارش 2- ترشحات صفرا ، روده باریک، پانکراس و کولون

در این جلسه دانشجویان با جنبه های فیزیولوژیک ترشحات ترشحات صفرا ، روده باریک، پانکراس و کولون، و مکانیسم های دخیل در آن آشنا خواهند شد.

جلسه ششم: تنظیم عصبی و هورمونی در دستگاه گوارش – آنزیم های دستگاه گوارش

در این جلسه دانشجویان با  تنظیم عصبی دستگاه گوارش و نقش هورمون و انزیم ها در دستگاه گوارش آشنا خواهند شد. ارتباط بین اعصاب و هورمون ها با جنبه های مختلف تغذیه بررسی خواهد شد. هم چنین دانشجویان با  کنترل فعالیت های سیستم گوارش توسط سیستم عصبی آشنا خواهند شد.

جلسه هفتم: مکانیسم های هضم و جذب در دستگاه گوارش 1

در این جلسه دانشجویان با جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب کربوهیدارت ها در دستگاه گوارش و عوامل موثر بر جذب کربوهیدارت آشنا خواهند شد.

جلسه هشتم: مکانیسم های هضم و جذب در دستگاه گوارش 2

در این جلسه دانشجویان با جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب چربی ها و پروتئین ها در دستگاه گوارش و عوامل موثر بر جذب کربوهیدارت آشنا خواهند شد

جلسه نهم: مکانیسم های هضم و جذب در دستگاه گوارش 3

در این جلسه دانشجویان با جنبه های فیزیولوژیک جذب در روده باریک و کولون و مکانیسم های دخیل در جذب آب و یون ها و مواد غذایی و هم چنین تشکیل مدفوع آشنا خواهند شد.

جلسه دهم: مکانیسم های هضم و جذب در دستگاه گوارش 4 و عملکرد فیزیولوژیک کبد در بدن

در این جلسه دانشجویان با فیزیولوژی جذب ریز مغذی ها شامل ویتامین ها و املاح و هم چنین عملکرد های فیزیولوژیک کبد آشنا خواهند شد.

جلسه یازدهم: تعادل غذایی و مکانیسم های تنظیم عصبی و هورمونی دریافت غذا

در این جلسه دانشجویان با تعادل غذایی و انرژی، عوامل  تنظیم کننده دریافت غذا آشنا خواهند شد

جلسه دوازدهم: میان ترم

میان ترم

جلسه سیزدهم: مکانیسم های تنظیم کوتاه مدت و بلند مدت غذا و مکانیسم های سیری و گرسنگی

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم های عصبی و هورمونی  تنظیم کننده دریافت غذا (کوتاه مدت و بلند مدت) آشنا خواهند شد.

جلسه چهاردهم: جنبه های فیزیولوژیک چاقی و لاغری

در این جلسه دانشجویان با مکانیسم ها و عوامل موثر بر چاقی و هم چنین تعاریف کاشکسی و نیاز های تغذیه ای در آن شرایط  آشنا خواهند شد.

جلسه پانزدهم: ارائه های گروهی

در این جلسه دانشجویان با اثرات محیطی و مرکزی موثر بر دریافت غذا آشنا خواهند شد. این جلسه به صورت تعاملی دانشجو و استاد برگزار خواهد شد.

جلسه شانزدهم: ارائه های گروهی

در این جلسه دانشجویان با اثرات استرس بر روی تغذیه و نقش تجربه هیا قبلی در کنترل دریافت غذا آشنا خواهند شد. این جلسه به صورت تعاملی دانشجو و استاد برگزار خواهد شد.

منابع

Biochemical, Physiological, and Molecular Aspects of Human Nutrition.
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology.
Modern nutrition in health and disease.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!