نام درساصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه‌های تغذیه‌ای
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات15 جلسه
پیش نیازجامعه شناسی پزشکی
استاد درس:دکتر الهه ناصری نژاد
پست الکترونیک استاد:el.na@mail.um.ac.ir

اهداف درس

دانشجو با گذراندن این واحد باید اصول مدیریت و وظایف مدیر را فراگیرد، و قادر باشد اصول و مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت، برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی و مراحل برنامه ریزی، تشخیص نیازهای تغذیه و برنامه‌ریزی و مدیریت و ارزشیابی برنامه‌های تغذیه‌ای، و همچنین مدیریت کلینیک تغذیه را تشریح کند.

اهمیت و ضرورت درس

در این دوره تلاش می‌ود تا دانشجویان علاوه بر یادگیری اصول برنامه‌ریزی تغذیه، با اصول مدیریت کلینیک نیز آشنا شده و از سوی دیگر، با بررسی کارآفرینان موفق، به کارآفرینی نیز ترغیب گردند. لذا در این واحد دانشجویان با سرفصلهای زیر آشنایی پیدا خواهند نمود:

1- آشنایی با بررسی نیازهای جامعه، مبانی برنامه ریزی استراتژیک، عملیاتی و برنامه‌ریزی تغذیه‌ای
2- آشنایی با مفاهیم مدیریتی و سطوح مدیریتی مرتبط با دانش تغذیه
3- آشنایی با مدیریت کلینیک تغذیه و اصول بازاریابی و برندینگ، ارتباطات و کار تیمی
4- آشنایی با شیوه‌های مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتاری افراد
5- آشنایی با شیوه با اقدامات کارآفرینانه و کارآفرینان موفق (به صورت سمینار دانشجویی)

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: توضیح قوانین و تکالیف کلاس، آشنایی با آینده کاری و تحصیلی رشته تغذیه، یافتن شغل مناسب تمرین تحویلی: طراحی رزومه شغلی

1- با قوانین مربوط به کلاس آشنایی پیدا کند.
2- با آینده کاری و تحصیلی رشته علوم تغذیه آشنایی پیدا کند.
3- با شیوه های یافتن شغل مناسب بر اساس مهارت‌های آموزش داده شده آشنایی پیدا کند.
4- تمرین تعیین شده را در زمان مشخص تحویل دهد.

جلسه دوم: تعیین هدف‌های اصلی و فرعی و مدیریت بر مبنای هدف

1- اشنایی با اصول هدفگذاری
2- آشنایی با اصول برنامه ریزی عملیاتی و استراتژیک و سطوح مختلف برنامه

جلسه سوم: برنامه‌ریزی عملیاتی و استراتژیک تمرین تحویلی بارگزاری شده در سام:

اصو تعیین سطوح مدیریت یک بیمارستان، بررسی سیر رشد سازمان ها بر اساس نظریه گرینرل، وظایف و سطوح مدیریت آشنایی پیدا کند.
2- با مکاتب مدیریتی و دیدگاه های مختلف مدیریتی آشنایی پیدا کند.

جلسه چهارم: آشنایی با علم مدیریت

با اصول و تاریخچه علم مدیریت و نقش ها و وظایف مدیر در سازمان آشنا شود

جلسه پنجم: نیاز به برنامه‌ریزی تغذیه ای در کشور، مبارزه با سوء تغذیه در جهان، واحدها و مسئولین تغذیه در دولت و وظایف آنان

1- با مفاهیم فقر غذایی ارتباط بگیرد.
2- با اهمیت و اهداف برنامه‌ریزی غذایی در جهان آشنا شود.
3- مسئولین مرتبط را شناسایی کند.

جلسه ششم: برنامه ریزی تغذیه تمرین تحویلی بارگزاری شده در سام: تعیین هدف های یک نیاز تغذیه ای در ایران

با اصول و مراحل برنامه‌ریزی تغذیه آشنا شود.

جلسه هفتم: طراحی برنامه ها و مداخلات تغذیه ای، ارزشیابی اجرا و اثربخشی برنامه تمرین تحویلی بارگزاری شده در سام: تحلیل مدیریت برنامه تغذیه

1- با مفاهیمی مانند نداخلات غذایی آشنایی یابد.
2- برای برنامه غذایی توانایی طراحی مداخلات اولیه داشته باشد.
3- با مفاهیم کنترل، ارزشیابی و اثربخشی برنامه غذایی آشنا شود.

جلسه هشتم: مدیریت برنامه های تغذیه

ارتباط نهایی علم مدیریت و اقتصاد با برنامه غذایی را درک کند.

جلسه نهم: ارتباطات در محیط کار تمرین تحویلی بارگزاری شده در سام: تحلیل نشانه‌های ارتباطات غیرکلامی در کلینیک یا بیمارستان

1- انواع ارتباطات و میزان اثربخشی هر کدام را تعیین کند.
2- ارتباط موفق و ناموفق را شناسایی کند.
3- شیوه های ارتباطی را شناخته و توانایی تشخیص شیوه برقراری ارتباط با توجه به هدف را داشته باشد.
4- نشانه‌ها و ارتباطات غیرکلامی را بشناسد.

جلسه دهم: بازاریابی برنامه های تغذیه مارکتینگ و برندینگ کلینیک تغذیه تمرین تحویلی بارگزاری شده در سام: ارائه ایده‌های بازاریابی، طراحی لوگو کلینیک

1- به شرایط بازار رقابتی و مفاهیم آن آشنا شود.
2- با اصول بازاریابی و برندینگ و اهمیت آن آشنا شود.
3- توانایی تشخیص و طراحی اولیه شیوه های بازاریابی را داشته باشد.

جلسه یازدهم: مدیریت رفتار افراد تمرین تحویلی بارگزاری شده در سام: ویژگی‌های رفتاری بررسی شده، برای موفقیت یک کارشناس تغذیه را تحلیل کنید.

1- با مفاهیم ارزش و شخصیت، ادراک، نگیزش و احساسات آشنا شود.
2- کاربرد این موارد در مدیریت رفتار افراد را بشناسد.
3- بتواند خود مدیریتی به دست آورد.

جلسه دوازدهم: آینده پژوهشی رشته تغذیه

1- با مفهوم آینده پژوهی آشنا شود.
2- آینده رشته تغذیه را پیش بینی کند.

جلسه سیزدهم: کار تیمی و رهبری تیم در کلینیک تغذیه

1- با اصول کار تیمی آشنا شود.
2- رهبری تیم و شیوه های نفوذ را بشناسد.

جلسه چهاردهم: مدیریت منابع انسانی کلینیک تغذیه

1- با اصول منابع انسانی آشنا شود.
2- با وظایف تخصصی مدیر منابع انسانی آشنا شود.

منابع:

1- اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای، دکتر احمد اسماعیل زاده دکتر لیلا آزادبخت
2- Management Principles for Health Professionals, Joan Gratto Liebler, Charles R. McConnell
3- Community Nutrition for Developing Countries, Norman J. Temple and Nelia Steyn
4- جزوات کلاسی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!