دانش آموختگان ورودی مهر 93

فرشته حسن پور

فرشته حسن پور

 • فرشته حسن پور
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • وضعیت اشتغال: -
کیمیا عامل رضایی

کیمیا عامل رضایی

 • کیمیا عامل رضایی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: -
غزاله برهانی

غزاله برهانی

 • غزاله برهانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت توس
نیلوفر ایرانی

نیلوفر ایرانی

 • نیلوفر ایرانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • وضعیت اشتغال: -
فاطمه بالدی

فاطمه بالدی

 • فاطمه بالدی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان دکتر شیخ مشهد
نفیسه صفرزاده

نفیسه صفرزاده

 • نفیسه صفرزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان دکتر شیخ مشهد
مهین ظفری

مهین ظفری

 • مهین ظفری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
مهتاب رمضان پور

مهتاب رمضان پور

 • مهتاب رمضان پور
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح درسازمان انتقال خون استان خراسان شمالی
نوید اکبرزاده

نوید اکبرزاده

 • نوید اکبرزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان سینا
سیدی

سیدعلی سیدزاده

 • سیدعلی سیدزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان فریمان

دانش آموختگانعلوم آزمایشگاهی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!