دانش آموختگان ورودی مهر 93

فرشته حسن پور

فرشته حسن پور

 • فرشته حسن پور
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 • وضعیت اشتغال: -
کیمیا عامل رضایی

کیمیا عامل رضایی

 • کیمیا عامل رضایی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • وضعیت اشتغال: بخش میکروب آزمایشگاه بیمارستان پاستور
محمد غفاری شاد

محمد غفاری شاد

 • محمد غفاری شاد
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه دکتر پیری
زهرا ناطقی

زهرا ناطقی

 • زهرا ناطقی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
غزاله برهانی

غزاله برهانی

 • غزاله برهانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت توس
نیلوفر ایرانی

نیلوفر ایرانی

 • نیلوفر ایرانی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 • وضعیت اشتغال: -
افسانه جوانبخت

افسانه جوانبخت

 • افسانه جوانبخت
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: پزشکی
 • وضعیت اشتغال: -
image

نادیا وجودی

 • نادیا وجودی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان دکتر شیخ
فاطمه بالدی

فاطمه بالدی

 • فاطمه بالدی
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان دکتر شیخ مشهد
نفیسه صفرزاده

نفیسه صفرزاده

 • نفیسه صفرزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان دکتر شیخ مشهد
مهین ظفری

مهین ظفری

 • مهین ظفری
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
مهتاب رمضان پور

مهتاب رمضان پور

 • مهتاب رمضان پور
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح درسازمان انتقال خون استان خراسان شمالی
نوید اکبرزاده

نوید اکبرزاده

 • نوید اکبرزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان سینا
سیدی

سیدعلی سیدزاده

 • سیدعلی سیدزاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان فریمان
image

حانیه تابنده

 • حانیه تابنده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امدادی کامیاب مشهد
image

مریم قلی زاده

 • مریم قلی زاده
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان حضرت زهرا-فریمان
image

انسیه الیان برین

 • انسیه الیان برین
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در مرکز بهداشت 3
image

فاطمه سرگران

 • فاطمه سرگران
 • زمان تحصیل: 1393-1397
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: اتمام طرح-بیمارستان هاشمی نژاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!