دانش آموختگان ورودی  بهمن 94

لیلا عدالتخواه

لیلا عدالتخواه

 • لیلا عدالتخواه
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد میکروب شناسی پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس
 • وضعیت اشتغال: -
علی میرسعیدی

علی میرسعیدی

 • علی میرسعیدی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد میکروب شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • وضعیت اشتغال: -
image

سینا شریفی

 • سینا شریفی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: بیمارستان امام رضا
image

محدثه یعقوبی

 • محدثه یعقوبی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: اقدام برای خارج از کشور
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا
image

 صالحه بهمنی

 • صالحه بهمنی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا مشهد
image

نسیم یزدی زاده

 • نسیم یزدی زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان شیروان
image

آتنا ادیبی

 • آتنا ادیبی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

مریم حسینی قوچانی

 • مریم حسینی قوچانی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

فرزانه حسین زاده

 • فرزانه حسین زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان هاشمی نژاد
image

فاطمه خطیبی

 • فاطمه خطیبی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان امام رضا
image

سیده محدثه پروانه

 • محدثه پروانه
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان امام رضا
image

ساجده منگلی زاده

 • ساجده منگلی زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در معاونت بهداشتی علوم پزشکی بیرجند
image

فائزه چناری نژاد

 • فائزه چناری نژاد
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه
image

کمالی مهزاد

 • کمالی مهزاد
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام حسن بجنورد
image

شیرین الوندی

 • شیرین الوندی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: رتبه برتر کنکور ارشد 1400
 • وضعیت اشتغال: -
حمید امیر آبادی

حمید امیرآبادی

 • حمید امیرآبادی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد بیوشیمی مشهد
 • وضعیت اشتغال: آزمایشگاه پردیس حافظ
image

نازنین احمدزاده

 • نازنین احمدزاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

حوریه تاجیک

 • حوریه تاجیک
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • وضعیت اشتغال: -
ویس هاشم نیا

ویس هاشم نیا

 • ویس هاشم نیا
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد ژنتیک پزشکی در دانشگاه شهیدبهشتی
 • وضعیت اشتغال: -
image

امیرهداوند میرزایی

 • امیرهداوند میرزایی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد مدیریت
 • وضعیت اشتغال: -
image

سارا شرافتی

 • سارا شرافتی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد میکروب شناسی پزشکی
 • وضعیت اشتغال: -
image

مطهره الهی

 • مطهره الاهی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان مصطفی خمینی طبس
image

زهرا قادری

 • زهرا قادری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان حضرت ابوالفضل کاشمر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!