دانش آموختگان ورودی مهر 94

image

مجتبی رشیدپور

 • مجتبی رشیدپور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: سرباز
image

محمد حسین محمدی

 • محمد حسین محمدی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: سوپروایزر آزمایشگاه امید مشهد
image

فاطمه تیموری

 • فاطمه تیموری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان امام رضا فیض آباد
image

نگار دولابی

 • نگار دولابی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان حکیم نیشابور
image

فاطمه پناهی

 • فاطمه پناهی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان حسن بجنورد
image

امیرعلی ودادی

 • امیرعلی ودادی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در آزمایشگاه
image

مهسا عطاریان

 • مهسا عطاریان
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام رضا
image

شیما توکلیان

 • شیما توکلیان
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان امام رضا مشهد
image

ساناز قادری

 • ساناز قادری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان خاتم الانبیا تایباد
image

سمانه رستم پرور

 • سمانه رستم پرور
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح در بیمارستان قائم مشهد
image

افسانه رحیمی

 • افسانه رحیمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان قوچان شهدا
image

فائزه سبزی

 • فائزه سبزی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان ، مسعول پاتولوژی
image

مهدیه دهقان زاده

 • مهدیه دهقان زاده
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: طرح بیمارستان هاشمی نژاد مشهد
image

حانیه عسگری

 • هانیه عسگری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: گذراندن طرح در بیمرستان دکتر شیخ
image

زهرا دهقانی

 • یزدان اشراقی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

یزدان اشراقی

 • یزدان اشراقی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح
image

نفیسه فتاحی

 • نفیسه فتاحی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سارا حسینی

 • سارا حسینی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد ایمونولوژی
 • وضعیت اشتغال: -
image

هدیه عسگری

 • هدیه عسگری
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

امیرحسین یزدانی

 • امیرحسین یزدانی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: ارشد بیوشیمی بالینی
 • وضعیت اشتغال: -
image

فائزه احمدی

 • فائزه احمدی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: در حال گذراندن طرح در بیمارستان امام رضا
image

زهرا پارسا

 • زهرا پارسا
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • زهرا پارساارشد بیوشیمی بالینی
 • وضعیت اشتغال: -
image

حانیه رمضانی برقی

 • حانیه رمضانی برقی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا دهقانی

 • زهرا دهقانی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: -
image

امیرمهدی کاوه روئین

 • امیرمهدی کاوه روئین
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

سیده نادره قاسمی

 • سیده نادره قاسمی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: -
image

مهلا براتی

 • مهلا براتی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: -
 • وضعیت اشتغال: -
image

زهرا جوانمردی

 • زهرا جوانمردی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: -
image

سارا شرافتی

 • سارا شرافتی
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل: دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشگاه مازندران
 • وضعیت اشتغال: -
image

سحر آهوی آتشین

 • سحر آهوی آتشین
 • زمان تحصیل: 1394-1398
 • ادامه تحصیل:
 • وضعیت اشتغال: -

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!