نام و کد درسخدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبهداشت عمومی
استاد درسدکتر زهرا اباصلتی
پست الکترونیک استادabasaltiz1[at]mums.ac.ir

اهداف درس

در پایان این درس دانشجو باید بتواند با اجزاء برنامه ها و خدمات تغذیه ای موجود در نظام مراقبت های بهداشتی کشورآشنا شده و نقش کارشناس تغذیه در این برنامه ها را تشریح نماید.

شرح درس:

با توجه به این که کارشناسان تغذیه به عنوان مدیر سطوح میانی در نظام مراقبت های بهداشتی انجام وظیفه می نمایند،
آشنایی آنها با PHC ، نوع خدمات و برنامه های تغذیه ای جاری در آن ضروری است.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تاریخچه و ساختار شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در جهان و ایران (کلیات خدمات بهداشتی با تأکید بر خدمات تغذیه ای)(1)

تاریخچه و ساختار شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در کلیات خدمات بهداشتی با تأکید بر خدمات تغذیه ای در ایران و جهان را بیان کند

جلسه دوم: تاریخچه و ساختار شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در جهان و ایران (کلیات خدمات بهداشتی با تأکید بر خدمات تغذیه ای)(2)

تاریخچه و ساختار شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در کلیات خدمات بهداشتی با تأکید بر خدمات تغذیه ای در ایران و جهان را بیان کند

جلسه سوم: برنامه های تغذیه ای جاری در نظام مراقبت های بهداشتی در ایران(1)

ارتباط تغذیه، عفونت و بهداشت را بداند
با ارتباط تغذیه با بهداشت روان آشنا شود

جلسه چهارم: برنامه های تغذیه ای جاری در نظام مراقبت های بهداشتی در ایران(2)

ارتباط تغذیه، عفونت و بهداشت را بداند.
با ارتباط تغذیه با بهداشت روان آشنا شود

جلسه پنجم: اجزاء تغذیه ای برنامه مراقبت کودکان )پیگیری رشد کودکان زیر 6 سال و کودکان دبستانی((1)

برنامه تغذیه ای مراقبت از کودکان را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شرح دهد

جلسه ششم: اجزاء تغذیه ای برنامه مراقبت مادران باردار(1)

برنامه تغذیه ای مراقبت از مادران باردار را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شرح دهد

جلسه هفتم: اجزاء تغذیه ای برنامه مراقبت مادران باردار(2)

برنامه تغذیه ای مراقبت از مادران باردار را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شرح دهد

جلسه هشتم: اجزاء تغذیه ای برنامه مراقبت شیرده

برنامه تغذیه ای مراقبت از مادران شیرده را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی شرح دهد

جلسه نهم: برنامه پیشگیری فشارخون

برنامه کنترل و پیشگیری از فشار خون را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی بداند

جلسه دهم: برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر

برنامه ترویج با شیر مادر را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی بداند

جلسه یازدهم: برنامه آهن یاری

برنامه آهن یاری را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی بداند

جلسه دوازدهم: برنامه مبارزه با بیماری ناشی از کمبود ید

برنامه مبارزه با بیماری ناشی از کمبود ید را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی توضیح دهد

جلسه سیزدهم: برنامه کنترل و پیشگیری بیماری های قلبی عروقی

برنامه کنترل و پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی بداند

جلسه چهاردهم: برنامه کنترل و پیشگیری سرطان

برنامه کنترل و پیشگیری از سرطان را در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی بداند

جلسه پانزدهم: برنامه کنترل و پیشگیری دیابت

برنامه کنترل و پیشگیری دیابت

جلسه شانزدهم: ارائه های گروهی

در این جلسه دانشجویان با اثرات استرس بر روی تغذیه و نقش تجربه هیا قبلی در کنترل دریافت غذا آشنا خواهند شد. این جلسه به صورت تعاملی دانشجو و استاد برگزار خواهد شد.

منابع

مجموعه مراقبت ها و خدمات تغذیه ای در برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت ویژه مراقب سلامت،کارشناس تغذیه و پزشک
خدمات سلامت سطح اول ویژه استفاده در شهر، حاشیه شهر و مناطق روستایی
تاریخچه و ساختار شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی در کلیات خدمات بهداشتی با تأکید بر خدمات تغذیه ای

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!