نام و کد درسفیزیولوژی 2
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسدکتر عاطفه صرافان صادقی
پست الکترونیک استادsarafana[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

شناخت لازم از عملکرد دستگاه های مختلف بدن و آشنایی با نارسایی های فیزیولوژیکی در مقایسه با حالت طبیعی

شرح درس:

فیزیولوژی Physiolog یا کاراندام‌شناسی، دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی (بیولوژی) است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی، مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آن‌ها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد. فیزیولوژی همچنین یکی از دانش‌های پایه‌ای در پزشکی است که ارتباط تنگاتنگی با دانش کالبدشناسی (آناتومی) دارد.
در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام‌های (ارگان) مختلف بدن مثلاً وظیفه قلب در بدن، وظیفه مخچه در بدن، وظیفه کلیه در بدن، اعمال ششها در بدن و غیره و درک دقیق عملکرد این ارگانها و سیستم‌ها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضی، پرداخته می‌شود. فیزیولوژی در آموزش پزشکی اهمیت بسیار دارد و در طی دوره علوم پایه به دانشجویان تدریس می‌شود. در کنار آناتومی و بیوشیمی، فیزیولوژی به شکل‌گیری طرح کلی بدن سالم در ذهن دانشجویان حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی کمک می‌کند، همچنین برای اطلاع از پاتولوژی بیماری‌ها فهم فیزیولوژی بسیار مهم و کلیدی است.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: اعمال غدد متر شحه داخلی

اعمال هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

جلسه دوم: اعمال غدد متر شحه داخلی (ادامه)

اعمال هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

جلسه سوم: اعمال غدد متر شحه داخلی (ادامه)

اعمال هورمون های تیروئید

جلسه چهارم: اعمال غدد متر شحه داخلی (ادامه)

اعمال هورمون های تیروئید

جلسه پنجم: اعمال غدد فوق کلیوی

اعمال غدد فوق کلیوی

جلسه ششم: اعمال پانکراس

اعمال پانکراس

جلسه هفتم: اعمال پانکراس (ادامه)

اعمال پانکراس

جلسه هشتم: اعمال پاراتیروئید و فیزیولوژی دندان

اعمال پاراتیروئید و  فیزیولوژی دندان

جلسه نهم: میانترم

میانترم

جلسه دهم: اعمال غدد جنسی (مردانه و زنانه)

اعمال غدد جنسی (مردانه و زنانه)

جلسه یازدهم: فیزیولوژی کلیه

مایعات بدن داخل سلولی، خارج سلولی، الکترولیت ها، ساختمان کلیه

جلسه دوازدهم: فیزیولوژی کلیه (ادامه)

مایعات بدن داخل سلولی، خارج سلولی، الکترولیت ها، ساختمان کلیه

جلسه سیزدهم: فیزیولوژی کلیه (ادامه)

نحوه تنظیم مایعات بدن را بداند
تغلیظ و رقیق سازی ادارار و تنظیم اسمولالیته را شرح دهد
فرآیندهای پایه کلیه و تصفیه گلومرولی وبازجذب توبولی را شرح دهد

جلسه چهاردهم: دستگاه گوارش

دهان و دندان، عمل جویدن، غدد بزاقی، معده و عمل گوارشی آن،  روده باریک وگوارش غذا درآن

جلسه پانزدهم: دستگاه گوارش

دهان و دندان، عمل جویدن، غدد بزاقی، معده و عمل گوارشی آن،  روده باریک وگوارش غذا درآن

جلسه شانزدهم: دستگاه گوارش

دهان و دندان، عمل جویدن، غدد بزاقی، معده و عمل گوارشی آن،  روده باریک وگوارش غذا درآن

جلسه شانزدهم: دستگاه گوارش

شیره لوزالمعده، ، روده بزرگ وعمل آن، پرده صفاق، اعمال کبد، کیسه صفرا ، ترکیب و اعمال صفرا

منابع

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology ,15 Ed

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!