مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
(EDC)

طرح درس

پیشینه و معرفی EDC

کارگاه آموزشی

شرح وظایف، برنامه راهبردی و عملیاتی

فرصت شغلی

برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری

فرصت شغلی

مرکز ثبت فعالیتهای نوآورانه آموزشی (meded)

منابع آموزش پزشکی

منابع آموزش پزشکی

کارگاه های آموزشی

کارگاه ها و جلسات آموزشی

جشنواره مطهری

جشنواره مطهری

اخبار

اخبار و رویدادها

اساتید مشاور

مشاهده برنامه حضور اساتید

برنامه حضور اساتید مشاور

استاد مشاوردکتر مصطفی جهانگیر
گروه آموزشیفناوری اطلاعات سلامت
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 961 - 962
ایمیل استاد مشاورmjahangir@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 102
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر محمد رضا مظاهری
گروه آموزشیفناوری اطلاعات سلامت
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 971
ایمیل استاد مشاورMazaheriM@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 345
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر فاطمه مقبلی
گروه آموزشیفناوری اطلاعات سلامت
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 991- 981
ایمیل استاد مشاورMoghbelif@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 104
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاورخانم عصمت مشعوف
گروه آموزشیفناوری اطلاعات سلامت
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 14001
ایمیل استاد مشاورMashoofE@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 342
ساعت حضور یکشنبه تا سه شنبه (15-8)
برنامه هفتگی ساعت مشاوره اساتید گروه علوم تغذیه
استاد مشاوردکتر منیره دهری
گروه آموزشیعلوم تغذیه
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 971
ایمیل استاد مشاورDahriM@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 312
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر پرنیان پزشکی
گروه آموزشیعلوم تغذیه
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 962
ایمیل استاد مشاورPezeshkip@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 104
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر عاطفه صرافان
گروه آموزشیعلوم تغذیه
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 972
ایمیل استاد مشاورSarafana@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 332
ساعت حضور شنبه-یکشنبه-سه شنبه (15-8)
استاد مشاورخانم زهره حسینی
گروه آموزشیعلوم تغذیه
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 961-952- 982
ایمیل استاد مشاورHosseiniz@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 331
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاورخانم پریسا زارعی شرق
گروه آموزشیعلوم تغذیه
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 981
ایمیل استاد مشاورZareip@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 311
ساعت حضور شنبه-یکشنبه-سه شنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر نجمه سیفی
گروه آموزشیعلوم تغذیه
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 991
ایمیل استاد مشاورseifin@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 322
ساعت حضور شنبه-یکشنبه-سه شنبه (14-8)
برنامه هفتگی ساعت مشاوره اساتید گروه علوم آزمایشگاهی
استاد مشاوردکتر فاطمه کیفی
گروه آموزشیعلوم آزمایشگاهی
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 962-972-982
ایمیل استاد مشاورkeifyf@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 105
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر حسین حبیبی
گروه آموزشیعلوم آزمایشگاهی
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 952-961-971
ایمیل استاد مشاورHabibiH@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 209
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر حسین جاوید
گروه آموزشیعلوم آزمایشگاهی
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 981
ایمیل استاد مشاورJavidH@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 208
ساعت حضور شنبه – چهارشنبه (15-8)
استاد مشاوردکتر حسن زاده
گروه آموزشیعلوم آزمایشگاهی
دانشجویان تحت مشاوره ورودی 991
ایمیل استاد مشاورhasanzadehse@varastegan.ac.ir
تلفن داخلی 213
ساعت حضور دوشنبه –سه شنبه- چهارشنبه (14-8)