نام و کد درس سم شناسی نظری
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازفارماکولوژی
استاد درسدکتر جمشید تابش پور
پست الکترونیک استادTabeshpourj[at]gmail.com

اهداف درس

کمک به فراگیری مکانیسم سمیت داروها و سموم و آشنائی دانشجویان با عوارض سوء آنها، چگونگی برخورد اولیه با فرد مسموم، ارائه راهنمایی های اورژانس و آشنایی با آنتی دوت های درمانی مسمومیت ها.

اهمیت و ضرورت درس

در این درس کلیات سم شناسی و سطح سمی داروها و مواد شیمیایی سمی آموزش داده می شوند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تاریخچه و کلیات توکسیکولوژی، توکسیکوفارماکودینامیک، توکسیکوفارماکوکینتیک

• کلیات توکسیکولوژی، توکسیکوفارماکودینامیک را شرح دهد.
• بتواند توکسیکوفارماکوکینتیک را شرح دهد.

جلسه دوم: اصول کلی درمان مسمومیت ها

بتواند اصول کلی درمان مسمومیت ها را شرح دهد.

جلسه سوم: مسمومیت با آفت کش های ارگانوفسفره، کاربامات ها و ارگانوکلره

• بتواند مسمومیت ترکیبات آلی فسفره و کلره را شرح دهد.

جلسه چهارم: مسمومیت ناشی از جیوه، سرب، کادمیوم و آرسنیک

بتواند مسمومیت ناشی از فلزات سنگین را شرح دهد.

جلسه پنجم: مسمومیت ناشی از الکل ها

بتواند مسمومیت ناشی از انواع الکل را شرح دهد.

جلسه ششم: مسمومیت ناشی از سیانور و منوکسید کربن

بتواند مسمومیت ناشی از سیانور و منوکسیدکربن را شرح دهد.

جلسه هفتم: مسمومیت ناشی از داروها

بتواند مسمومیت ناشی از استامینوفن، سالسیلات، داروهای آرامبخش، ضد افسردگی و سایکوز را شرح دهد.

جلسه هشتم: مسمومیت با جانوران سمی

علائم ناشی از گزش جانوران سمی را بداند.

منابع

1. Principles of Biochemical Toxicology (J. Timbrell). Latest Ed.)
2. Clinical laboratory Medicine, Chapter Toxicology (McClathey). Latest Ed.)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!