نام و کد درسشیمی عمومی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با ساختارهای بیوشیمیایی در بدن (کربوهیدرات­ها، لیپیدها، پروتئین­ ها، آنزیم­ها، ویتامین­ها)

اهمیت و ضرورت درس

بیوشیمی به بررسی فرایندهای شیمیایی موجود در داخل و مرتبط با موجودات زنده می پردازد. این یک علم آزمایشگاهی است که زیست شناسی و شیمی را به ارمغان می آورد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: ساختمان اسیدهای آمینه

• ساختمان کلی آمینواسیدها را بداند.
• ساختمان 20 اسید آمینه استاندارد را بتوانند رسم کنند

جلسه دوم: ساختمان اسیدهای آمینه

• با خواص و انواع آمینواسیدهای استاندارد آشنا باشد.
• با اسیدهای آمینه غیراستاندارد آشنا باشد

جلسه سوم: ساختمان پروتئین ها

• با ساختمان پپتیدها آشنا باشد.
• با ساختمان های اول تا چهارم پروتئین¬ها آشنا باشد

جلسه چهارم: ساختمان پروتئین ها

با هموگلوبین و میوگلوبین آشنا باشد.

جلسه پنجم: ساختمان کربوهیدرات ها

• با دسته¬بندی کلی آشنا باشد.
• با کلیات منوساکاریدها آشنا باشد.
• با خواص منوساکاریدها آشنا باشد

جلسه ششم: ساختمان کربوهیدرات ها

• مشتقات منوساکاریدها را بشناسد.
• دی ساکارید و الیگوساکارید را بشناسد.

جلسه هفتم: ساختمان کربوهیدرات ها

• انواع هموپلی ساکاریدها را بشناسد.
• انواع هتروپلی ساکارید را بشناسد

جلسه هشتم: آزمون میان ترم

جلسه نهم: ساختمان لیپیدها

مشتق آراشیدونیک اسید را بداند

جلسه دهم: ساختمان لیپیدها

• خواص اسیدهای چرب را بداند.
• آشنایی با گلیکولیید ها و ساختمان

جلسه یازدهم: ساختمان لیپیدها

• تقسیم بندی انواع لیپید را بداند.
• آشنایی با انواع فسفولیید ها و ساختمان آنها

جلسه دوازدهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

• با اهمیت و ساختمان نوکلئوتیدها آشنا باشد.
• ساختار انواع باز آلی را بشناسد.
• با پلی نوکلئوتیدها آشنا باشد.
• ساختمان DNA را بشناسد.
• ویژگی انواع کروماتین را بداند.

جلسه سیزدهم: آنزیم ها

• مشخصات کلی آنزیم ها را بداند.

جلسه چهاردهم: آنزیم ها

• مفهوم کلی کوفاکتور و کوآنزیم را بداند.
• با طبقه بندی آنزیم ها آشنا باشد.
• ایزوآنزیم ها را بشناسد.
• شناخت انواع مهار کننده ها

جلسه پانزدهم: مرور کلیه مباحث

جلسه شانزدهم: امتحان

منابع

Medical Biochemistry, Lehninger (Latest edition)
Medical Biochemistry, Devlin (Latest edition)
Harper’s Illustrated Biochemistry (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!