نام و کد درسآزمایشگاه هورمون شناسی
تعداد واحد0.5 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیاز
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با آزمایشات بخش هورمون شناسی

اهمیت و ضرورت درس

بیوشیمی دانشی است که با مولکولهای گوناگون موجود در سلولها و جانداران و نیز با واکنشهای شیمیایی آنها سر و کار دارد. بیوشیمی بالینی یا بیوشیمی کلینیکی یکی از رشته های علوم پزشکی است. این علم بر پایه آزمایشهایی استوار است که بر اساس آنها تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن و بیماریهای مرتبط با آنها انجام میشود. در این درس سعی بر آشنایی دانشجو با آزمایشات هرمون شناسی و نحوه انجام آن ها داریم.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با انواع الایزا

آشنایی با الایزا و نحوه انجام تست

جلسه دوم: آشنایی با تکنیک الایزا

آشنایی با الایزا و نحوه انجام تست

جلسه سوم: آشنایی با کالیبراسیون روش الایزا

آشنایی با الایزا و نحوه انجام تست

جلسه چهارم: آشنایی با کالیبراسیون روش الایزا

آشنایی با الایزا و نحوه انجام تست

جلسه پنجم: PCR

جلسه ششم: انواع PCR

جلسه هفتم: مرور

مرور کلیه مباجث تدریس شده

جلسه هشتم: امتحان

منابع

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry (Latest edition)
Henry,s Fundamentals of Clinical Chemistry (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!