هماتولوژی

خون شناسی یک

مشاهده طرح درس

هماتولوژی

خون شناسی دو

مشاهده طرح درس

خون

ایمونوهماتولوژی

مشاهده طرح درس

هماتولوژی

آزمایشگاه هماتولوژی یک

مشاهده طرح درس

هماتولوژی

آزمایشگاه هماتولوژی دو

مشاهده طرح درس

هماتولوژی

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

مشاهده طرح درس

هورمون

آزمایشگاه هورمون شناسی

مشاهده طرح درس

بیوشیمی

بیوشیمی پزشکی 2

مشاهده طرح درس

بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2

مشاهده طرح درس

مقدمات ازمایشگاه

مقدمات آزمایشگاه

مشاهده طرح درس

حفاظت در ازمایشگاه

اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

مشاهده طرح درس

مقدمات ازمایشگاه

شیمی عمومی

مشاهده طرح درس

انگل شناسی

انگل شناسی 1(کرم شناسی)

مشاهده طرح درس

ژنتیک

ژنتیک

مشاهده طرح درس

انگل شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی 2

مشاهده طرح درس

زبان تخصصی

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

مشاهده طرح درس

قارچ شناسی

آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

مشاهده طرح درس

هورمون شناسی

هورمون شناسی

مشاهده طرح درس

باکتری شناسی

باکتری شناسی پزشکی

مشاهده طرح درس

میکروب شناسی

میکروب شناسی عمومی

مشاهده طرح درس

فوریت های پزشکی

فوریتهای پزشکی

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

فیزیولوژی

مشاهده طرح درس

داروشناسی

فارماکولوژی

مشاهده طرح درس

بیماریهای داخلی

آشنایی با بیماری های داخلی

مشاهده طرح درس

سم شناسی

سم شناسی

مشاهده طرح درس

پاتوفیزیولوژی

آسیب شناسی عمومی

مشاهده طرح درس

مقدمات ازمایشگاه

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

مشاهده طرح درس

بافت شناسی

بافت شناسی

مشاهده طرح درس

بیوشیمی

بیوشیمی بالینی 1

مشاهده طرح درس

مقدمات ازمایشگاه

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

مشاهده طرح درس

انگل شناسی

انگل شناسی 2

مشاهده طرح درس

میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی

مشاهده طرح درس

بافت شناسی

آزمایشگاه بافت شناسی

مشاهده طرح درس

آمار حیاتی

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

مشاهده طرح درس

بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

مشاهده طرح درس

انگل شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی 1

مشاهده طرح درس

سم شناسی

آزمایشگاه سم شناسی

مشاهده طرح درس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!