نام و کد درسمقدمات آزمایشگاه
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنائی با وسایل و لوازم آزمایشگاهی و مقدمات کار آزمایشگاهی بالینی

اهمیت و ضرورت درس

 آشنایی با اصول اولیه و مواد و تجهیزات دخیل در رشته علوم آزمایشگاهی به دانشجویان کمک می کند تا عالوه بر استفاده از دانش فراگرفته از این درس در دروسی که ترم های بعد می گذرانند، بتوانند از این اطالعات در شغل آینده شان نیز استفاده نمایند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با قوانین آزمایشگاه

مشاهده لوازم موجود در آزمایشگاه،  آشنایی با روش کار با تجهیزات عمومی آزمایشگاه: سمپلر، بن ماری، همزن و شیکر،ترازو

جلسه دوم: محلول سازی

بررسی محلول سازی و حل مسئله
تهیه تعدادی محلول

جلسه سوم: اسپکتروفوتومتر

بررسی اساس اسپکتروفوتومتری
اندازه گیری جذب

جلسه چهارم: بخش بیوشیمی

آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها

جلسه پنجم: بخش خون شناسی

آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها

جلسه ششم: بخش انگل شناسی

آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها

جلسه هفتم: بخش میکروب شناسی

آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها

جلسه هشتم: آزمون تئوری پایان ترم

منابع

1 -کتاب مقدمات آزمایشگاهی و نمونه گیری بیولوژیکی تألیف دکتر مهدی صائب زمستان 1791
2 -کتاب مبانی تضمین کیفیت در آزمایشگاهها چاپ اول ودوم تألیف خانم زهرا خاتمی آزمایشگاه رفرانس
ایران 1791
3 -کتاب تشخیص کلینیکی با روشهای آزمایشگاهی دیوید سون
4 -بررسی آزمایشگاهی و بالینی مایعات بدن تألیف دکتر سوزان کینگ اشترازینگر
5 -کتاب تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی تألیف دکتر محمدرضا عابدی.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!