نام و کد درس ایمونوهماتولوژی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازایمنولوژی
استاد درسدکتر حسین حبیبی
پست الکترونیک استادHabibih@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آموزش ایمنوهماتولوژی تئوری با تاکید بر بانک خون

اهمیت و ضرورت درس

توضیح تاریخچه تکامل دانش انتقال خون در بستر تاریخ و آموزش گروه های مختلف خون و ویژگی های هر کدام، واکنش های انتقال خون مربوط به هر کدام و بانک خون آنها، روش جداسازی انواع فروارده های خونی و نحوه کاربرد آنها در علم پزشکی، آشنایی با انواع واکنش های پس از انتقال خون و شیوه برخورد مناسب برای به حداقل رساندن آنها

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تاریخچه انتقال خون

انتقال خون در بستر تاریخ، انواع مایعات جایگزین خون و کلیات خون مصنوعی

جلسه دوم: مرور آنتی ژن و آنتی بادی

یادآوری کلیات آنتی ژن و  آنتی بادی) ماهیت شیمیایی، انواع، نقش در سیستم ایمنی(

جلسه سوم: گروه خونی ABO

تاریخچه و اهمیت ABO، ژنتیک ، ساختار و و فراوانی انواع مختلف ABO

جلسه چهارم: گروه خونی ABO

فنوتیب های فرعی ABO: Oبمبئی، B اکتسابی و دیگر گروهای ABO با شیوع کم

جلسه پنجم: سیستم RH

ژنتیک و بیوشیمی، جایگاه های آنتی ژنی، گروه بندی، گروه های فرعی و ارتباط آنها با بیماری ها

جلسه ششم: سیستم RH

فنوتیپ Du و دیگر فرم های غیر معمول سیستم RH و اهمیت بالینی آنها

جلسه هفتم: سایر گروه های خونی

اهمیت بالینی، خواص بیولوژیک آنتی ژن ها و انواع گروه های خونی این دسته ( لویس، KIDD,Kell,Duffy ,…)

جلسه هشتم: سایر گروه های خونی

P, I, MNSs,  کرومر ، کولتون ف دیه گو و …

جلسه نهم: اهدای خون

آشنای با شریاط اهدا کننده مناسب، شریاط قبل ، هنگام و بعد از اهدا خون ، اسکرینیگ در اهدا خون و عوامل معافیت در اهدا خون

جلسه دهم: فراورده های خونی

فراوره های سلولی شامل : گلول قرمز فشرده ، پلاکت و گلبول های سفید

جلسه یازدهم: فراورده های خونی

فراورده های پلاسمایی شامل FFP کرایو و فاکتور های انعقادی

جلسه دوازدهم: پلاسما فرزیس و پلاکت فرزیس

اهمیت و شرایط فرزیس، مزایای فرزیس و کاربرد های آن

جلسه سیزدهم: تست سازگاری خون (کراس مچ) و آزمون های وابسته

اهداف  و اهمیت کراس مچ ، استاندارد های نمونه گیر و انجام کراس مچ ، آزمون تست کومبس مستقیم و غیر مستقیم

جلسه چهاردهم: واکنش های پس از انتقال خون

واکنش های حاد : انواع همولیتیک  غیر همولتیک ، آلرژی ها و شوک آنافیلاکسی

جلسه پانزدهم: واکنش های پس از انتقال خون

واکنش های تاخیری : انواع همولیتیک و غیر همولیتیک و انتقال عوامل ویروسی

جلسه شانزدهم: رفع اشکال، توضیح در ارتباط با شیوه امتجان و ارزیابی اولیه دانشجویان

بر کلیه مطالب گفته شده به صورت نسبی مسلط باشد و بتواند در درس اشکالات خود را مطرح نماید

منابع

منابع:
• اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون ، تالیف دکتر گل افشان ، آخرین ویرایش
• Textbook of Blood Banking and Transfusion Medicine, Sally V. Rudmann
• AABB Technical Manual 18th edition
• Hematology and Transfusion Medicine. Henery davidson

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!