نام و کد درسآزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات17 جلسه
پیش نیازایمنولوژی
استاد درسدکتر حسین حبیبی
پست الکترونیک استادHabibih@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آموزش ایمنوهماتولوژی عملی با تاکید بر بانک خون

اهمیت و ضرورت درس

اصول روش­های عملی در تعیین انواع گروه­های خونی اصلی و آزمایشات سازگاری قبل از انتقال خون به طوری که دانش­آموخته بتواند انواع گروه­های خونی اصلی و خون مناسب و سازگار را برای بیماران تععین نماید و مشکلات موجود در این زمینه را رفع کند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مقدمه ای بر انتقال خون

انتقال خون در بستر تاریخ، انواع مایعات جایگزین خون و کلیات خون مصنوعی

جلسه دوم: سیستم گروه خونیABO

تاریخچه و اهمیت ABO، ژنتیک ، ساختار و و فراوانی انواع مختلف ABO ,فنوتیپ­های فرعیABO: Oبمبئی، B اکتسابی و دیگر گروهایABO با شیوع کم

جلسه سوم: گروه بندی سلولی سیستم ABO به روش لوله و اسلاید

شناسایی آنتی­ژن­های گروه خونی روی گلبول قرمز و شاسایی آنتی بادی­های گروه خونی در سرم

جلسه چهارم: گروه بندی سرمی سیستم ABO به روش لوله

چگونگی تیعین گروه خونی از روی سرم

جلسه پنجم: نحوه تفسیر عدم تطابق بین گروه بندی سلولی و سرمی

آشنایی با انواع مختلف موارد عدم انطباق گروه بندی سلولی و سرمی و راهکاری رفع عدم انطباق

جلسه ششم: گروه بندی بزاقی

تعیین افراد سکرتور و نان سکرتور به روش آزمایش بزاق

جلسه هفتم: آنتی ژن های ضعیف سیستم Rh (Du)

شناسایی واکنش ضعیف گلبول­های قرمز با آنتی D ، فنوتیپ Du و دیگر فرم های غیر معمول سیستم RH و اهمیت بالینی آنها

جلسه هشتم: تست آنتی گلوبولین مستقیم (DAT)

آزمایش کومبز مستقیم، انواع معرف­های آنتی هیومن­گلوبولین، منابع خطا در آزمایش کومبز مستقیم

جلسه نهم: تست آنتی گلوبولین غیر مستقیم (IAT)

آزمایش کومبز غیرمستقیم، آلو و اتوآنتی­بادی

جلسه دهم: نحوه تهییه چک سل و کاربرد ان

چگونگی حساس کردن اریتروسیت های Rh مثبت و باکارگیری ان در کنترل کیفی آنتی هیومن گلوبین

جلسه یازدهم: آگلوتینین های سرد

شناسایی آنتی­بادی­های سرد تداخل کننده در آزمایش و راه­های کاهش تداخل آن­ها

جلسه دوازدهم: تایپ و اسکرینینگ آنتی بادی

شناسایی آنتی­بادی غیر منتظره و حائز اهمیت بالینی در سرم

جلسه سیزدهم: پانل آنتی بادی

تشخیص دقیقی آنتی­بادی غیر منتظره و حائز اهمیت بالینی در سرم

جلسه چهاردهم: آزمایش سازگاری و کراس مچ

اهداف و اهمیت کراس­مچ ، استاندارد­های نمونه­ گیر و انجام کراس مچ

جلسه پانزدهم: آشنایی با عوارض ناخواسته انتقال خون

آشنایی با انواع خطرات عفونی و باکتریایی و عوارضی که جهت دهنده و احیا کننده ممکن است ایجاد گردد

جلسه شانزدهم: راه کارهای مقابله با واکنش های ناخواسته انتقال خون

واکنش های حاد : انواع همولیتیک  غیر همولتیک ، آلرژی ها و شوک آنافیلاکسی واکنش های تاخیری : انواع همولیتیک و غیر همولیتیک و انتقال عوامل ویروسی

جلسه هفدهم: امتحان

منابع

هماتولوژی دیویدسون
• اصول و روش های آزمایشگاهی در بانک خون ، تالیف دکتر گل افشان ، آخرین ویرایش
• Textbook of Blood Banking and Transfusion Medicine, Sally V. Rudmann
• AABB Technical Manual 18th edition
• Hematology and Transfusion medicine. Henry Davidson

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!