نام و کد درسفوریتهای پزشکی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازندارد
استاد درسحسین ملازمیان
پست الکترونیک استادmolazemian80[at]yahoo.com

اهداف درس

1. اصول کمکهای اولیه.
2. روش انجام احیای قلبی- ریوی در بالغین، کودکان و شیرخواران.
3. آشنایی با انواع شوک واصول برخورد باآن .
4. آشنایی باروشهای کنترل خونریزی.
5. انواع سوختگیها واقدامات لازم
6. انواع مسمومیتها.
7. اقدامات اولیه در برخورد با انواع شکستگی، دررفتگی و آسیبهای عضلانی
8. آشنایی با انواع پانسمان
9. اصول کسیژن تراپی
10. آشنایی با انواع تزریقات.
11. اشنایی با اورژانس های داخلی –قلب –اعصاب وروان

اهمیت و ضرورت درس

باتوجه به لزوم اطلاع ازروشهای کمک های اولیه در مواقع اضطراری ومورد لزوم می بایست دانشجویان با اصول کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی ونحوه اقدامات لازم به صورت تئوری وعملی آشنایی حاصل نمایند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: تعریف کمک‌های اولیه و ارزش و اصول کمک‌های اولیه و شرایط کمک‌دهنده وتریاژ

اصول کمکهای اولیه را شرح دهد.
مشخصات و خصوصیات یک امدادگر را بیان کند.

جلسه دوم: کنترل علایم حیاتی نبض-درجه حرارت وفشارخون

با روش کنترل علائم حیاتی (نبض-درجه-تنفس وفشار خون ) آشنا باشد.

جلسه سوم: اقدامات اولیه حمایت از حیات(BLS) در بزرگسالان، کودکان، نوزادان- مانور هایملیخ

روشهای باز کردن راه هوایی را توضیح دهد.
روشهای انجام تنفس مصنوعی را شرح دهد.
تفاوتهای احیای قلبی- ریوی در بالغین، کودکان و شیرخواران را بیان کند

جلسه چهارم: تمرین علائم حیاتی واحیا در اتاق پراتیک

انواع احیاء قلبی ریوی پایه را بر روی ماکت انجام دهد.

جلسه پنجم: زخم‌ها، انواع زخم‌ها، خونریزی و روشهای برخورد با فرد مصدوم دچار خونریزی

روشهای کنترل خونریزی را توضیح دهد.

جلسه ششم: تزریقات

باانجام انواع روشهای تزریق عضلانی –زیر جلدی وداخل جلدی ووریدی آشنا باشد

جلسه هفتم: سوختگیها، درجه بندی سوختگیها

انواع سوختگیها را نام ببرد و اقدامات اولیه در برخورد با بیمار دچار سوختگی را شرح دهد.

جلسه هشتم: شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها، آسیبهای عضلانی

اقدامات اولیه در برخورد با انواع شکستگی، دررفتگی و آسیبهای عضلانی را شرح دهد.

جلسه نهم: پانسمان زخم، انواع بانداژ- آتل گذاری

انواع پانسمان و آتل گذاری را بر روی ماکت انجام دهد.

جلسه دهم: مسمومیت‌ها، گزیدگی‌ها

انواع مسمومیتها را نام ببرد.
علائم و عوارض مسمومیت با منواکسیدکربن، سموم خوراکی، نیش حشرات و مارگزیدگی را بیان کند.
علائم و عوارض مسمومیت با الکل و مواد مخدر را نام ببرد و اقدامات اولیه در این مورد را توضیح دهد.

جلسه یازدهم: امتحان میان ترم

جلسه دوازدهم: شوک، تعریف، انواع شوک، اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار

انواع شوک را نام برده و تعریف کند.
روشهای برخورد با بیمار دچار شوک را شرح دهد.

جلسه سیزدهم: تمرین پانسمان وبانداز-تزریقات در اتاق پراتیک

نحوه انجام پانسمان را انجام دعد

جلسه چهاردهم: اکسیژن تراپی

علائم کمبود اکسیژن در بیمار رابیان کند
کار با کپسول ونکات ایمنی مربوط به آن را آشنا باشد
نحوه وصل اکسیژن به بیمار را آشنا باشد

جلسه پانزدهم: فوریتهای پزشکی وفوریتهای اعصاب وروان

روش برخورد با بیمار تشنجی را شرح دهد

جلسه شانزدهم: تمرین آزاد (اتاق پراتیک)

منابع

1-کمک های اولیه تالیف منصور داد بخش انتشارات تیمور زاده
2-کمک های اولیه تالیف زهرا استاجی انتشارات جامعه نگر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!