نام و کد درسبیوشیمی پزشکی 2
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبیوشیمی پزشکی 1
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با بیوشیمی بافت های مختلف بدن انسان

اهمیت و ضرورت درس

بیوشیمی به بررسی فرایندهای شیمیایی موجود در داخل و مرتبط با موجودات زنده می پردازد. این یک علم آزمایشگاهی است که زیست شناسی و شیمی را به ارمغان می آورد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: بیوشیمی کلیه

• بررسی آناتومی سیستم کلیوی
• بررسی فیزیولوژی و عملکرد سیستم کلیوی
• بررسی تست های آزمایشگاهی سیستم کلیوی

جلسه دوم: بیوشیمی کلیه

• ادامه بررسی تست های آزمایشگاهی سیستم کلیوی
• بررسی بیماری های مربوط به سیستم کلیوی

جلسه سوم: آنالیز ادرار

• بررسی ادرار

جلسه چهارم: آنالیز ادرار

آشنایی باسلول ها و کریستال های ادراری

جلسه پنجم: آنالیز مایعات بدن

آنالیز مایع CSF

جلسه ششم: آنالیز مایعات بدن

آنالیز مایعات سروزی

جلسه هفتم: بیوشیمی قلب

• ادامه بررسی تست های آزمایشگاهی سیستم قلبی
• بررسی بیماری های مربوط به سیستم قلبی

جلسه هشتم: بیوشیمی قلب

• ادامه بررسی تست های آزمایشگاهی سیستم قلبی
• بررسی بیماری های مربوط به سیستم قلبی

جلسه نهم: آزمون میان ترم تئوری

پس از پایان این جلسه دانشجو قادر خواهد بود تقسیم بندی لام های هموسیتومتر را توضیح داده و با روش های دستی و اتوماتیک شمارش سلولی ( شامل ایمپدانس، فلوسایتومتری و سیتوشیمی آشنا می گردد.

جلسه دهم: بیوشیمی کبد

• بررسی آناتومی سیستم کبدی
• بررسی فیزیولوژی و عملکرد سیستم کبدی
• بررسی تست های آزمایشگاهی سیستم کبدی

جلسه یازدهم: بیوشیمی کبد

• ادامه بررسی تست های آزمایشگاهی سیستم کبدی
• بررسی بیماری های مربوط به سیستم کبدی

جلسه دوازدهم: آب و PH

• تنظیم آب در بدن
• تنظیم PH در بدن

جلسه سیزدهم: اختلالات اسیدوز و آلکالوز

• آشنایی با اسیدوز و آلکالوز

جلسه چهاردهم: الکترولیت ها

در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود انواع بتا تالاسمی از لحاظ فنوتیپ و ژنوتیپ و ارتباط آنها با علایم کلینیکی را توضیح دهد

جلسه پانزدهم: عناصر کمیاب

در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود انواع آلفا تالاسمی از لحاظ فنوتیپ و ژنوتیپ و ارتباط آنها با علایم کلینیکی را توضیح دهد

جلسه شانزدهم: آزمون پایان ترم تئوری

در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود خصوصیات کم خونی داسی شکل و علیی ژنتیکی و علایم بالینی آن را ذکر نماید

منابع

Medical Biochemistry, Tietz (Latest edition)
Medical Biochemistry, Devlin (Latest edition)
Henry’s Illustrated Biochemistry (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!