نام و کد درسآزمایشگاه هماتولوژی 1
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات30 جلسه
پیش نیازهمزمان با هماتولوژی 1
استاد درسدکتر حسین حبیبی
پست الکترونیک استادHabibih@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آموزش سرفص های آزمایشگاه هماتولوژی 1 مطابق با کاریکلوم وزارت بهداشت

اهمیت و ضرورت درس

آموزش اصول خونگیری ، شمارش سلولهای خونی ، تهیه گسترش رنگ آمیزی و مطالعه سلول های خونی طبیعی و تغییرات مورفولوژیکی آنها در بیماری های خونی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: اصول خونگیری و انواع ضد انعقادها و آشنایی با سلولهای خونی

دانشجو باید بتواند اصول خونگیری و انواع ضد انعقادها و آشنایی با سلولهای خونی را فرا گیرد

جلسه دوم: اصول رنگ آمیزی سلولهای خونی, تهیه گسترش خون و انجام رنگ آمیزی و مطالعه با میکروسکوپ.

آشنایی با رنگ آمیزی گیمسا و نحوه تهیه اسمیر خون محیطی

جلسه سوم: اصول رنگ آمیزی سلولهای خونی, تهیه گسترش خون و انجام رنگ آمیزی و مطالعه با میکروسکوپ.

آشنایی با رنگ آمیزی گیمسا و نحوه تهیه اسمیر خون محیطی

جلسه چهارم: اندازه گیری هماتوکریت و انجام تست ESR به روش وستر گرین

توانایی در کسب انجام هماتوکریت و ESR

جلسه پنجم: اندازه گیری هماتوکریت و انجام تست ESR به روش وستر گرین

توانایی در کسب انجام هماتوکریت و ESR

جلسه ششم: شمارش گلبولهای سفید بروش هماسیتومتر دستی و آموزش روش تصحیح شمارش لکوسیتها پس از شمارش NRBC

توانایی شمارش صحیح لکوسیت و شناخت دقیق لام نئوبار

جلسه هفتم: شمارش گلبولهای قرمز و محاسبه اندکسهای MCV،MCH، MCHC

شمارش اریتروسیت ها به روش دستی و محاسبه اندکس های اریتروسیت

جلسه هشتم: شمارش پلاکتها به روش دستی و مقایسه با شمارش تخمینی در گسترش خونی و مطالعه مرفولوژی پلاکتها.

توانایی شمارش پلاکت به روش دستی و مقایسه با لام رنگ شده و روش دستگاهی

جلسه نهم: شمارش رتیکولوست, تهیه گسترش خونی و مطالعه مرفولوژی گلبولهای قرمز بخصوص حالت پلی کرومازیا

آشنایی بارنگ های حیاتی، و شمارش رتیکلویست ها و مشاهده اجسام هاینز و گلف بادی

جلسه دهم: شمارش رتیکولوست, تهیه گسترش خونی و مطالعه مرفولوژی گلبولهای قرمز بخصوص حالت پلی کرومازیا

آشنایی بارنگ های حیاتی، و شمارش رتیکلویست ها و مشاهده اجسام هاینز و گلف بادی

جلسه یازدهم: تهیه ی گسترش خونی فرد نرمال, رنگ آمیزی و انجام Differential count

دیف دقیق لکوسیت ها

جلسه دوازدهم: مطالعه لامهای خونی محیطی و مغز استخوان جهت آموزش دودمان گلبول قرمز.

مشاهده اجداد اریتورسیت ها در نمونه مغز استخوان

جلسه سیزدهم: مطالعه لامهای خونی محیطی و مغز استخوان جهت آموزش دودمان گلبول قرمز

مشاهده اجداد اریتورسیت ها در نمونه مغز استخوان

جلسه چهاردهم: مطالعه لامهای خونی آنمی های میکروسیتیک هیپوکرومیک و آموزش نحوه گزارش مرفولوژی گلبول قرمز

مشاهده مورفولوژی غیر نرمال اریتروسیت ها

جلسه پانزدهم: مطالعه لامهای خونی آنمی های میکروسیتیک هیپوکرومیک و آموزش نحوه گزارش مرفولوژی گلبول قرمز

مشاهده مورفولوژی غیر نرمال اریتروسیت ها

جلسه شانزدهم: مطالعه لامهای خونی آنمی های میکروسیتیک هیپوکرومیک و آموزش نحوه گزارش مرفولوژی گلبول قرمز

مشاهده مورفولوژی غیر نرمال اریتروسیت ها

جلسه هفدهم: مطالعه موفولوژی تعییرات غیر لوسمیک گلبول های سفید

مشاهده مورفولوژی غیر نرمال لکوسیت ها

جلسه هجدهم: مطالعه موفولوژی تعییرات غیر لوسمیک گلبول های سفید

مشاهده مورفولوژی غیر نرمال لکوسیت ها

جلسه نوزدهم: اندازه گیری هموگلوبین

تعیین مقدار هموگلوبین به روش دستی

جلسه بیستم: انجام G6PD و نحوه گزارش آن

آشنایی با اندازه گیری آنزیم G6PD

جلسه بیست و یکم: انجام تست LE Cell و نحوه گزارش آن

مشاهده سلول LE

جلسه بیست و دوم: انجام تست LE Cell و نحوه گزارش آن

مشاهده سلول LE

جلسه بیست و سوم: شمارش اتومات سلولی

آشنایی با دستگاههای شمارنده سلولی اتومات

جلسه بیست و چهارم: سدیمان اتومات

آشنایی با سدیمان ریدر اتومات و نحوه خوانش تست با آن

جلسه بیست و پنجم: رفع موارد خطا در سل کانتر و سدیمان ریدر

اشنایی با نحوه اطمینان از درستی نتایج سل کانتر و سدیمان ریدر

جلسه بیست و ششم: Review 1

دیف زدن ، افتراق لکوسیت، کنترل شمارش پلاکت و لکوسیت

جلسه بیست و هفتم: Review 2

شمارش با لام نئوبار

منابع

منابع:
هماتولوژی دیویدسون
روش های عملی در آزمایشگاه هماتولوژی دکتر رضوانی
1- postgraduate hematology , 6th ed. 2011
2- Rodak B.F, Hematology. Clinical principles and application. Latest Ed.
3- Henry_Clinical_Diagnosis_and_Management_by_Laboratory_Methods__22nd_Edition
4- Essential Hematology, (Hoffbrand) latest edition

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!