نام و کد درسانگل شناسی 1(کرم شناسی)
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات17 جلسه
پیش نیاززیست شناسی سلولی و مولکولی
استاد درسدکتر هادی لطفی
پست الکترونیک استادhadilotfi85[at]yahoo.com

اهداف درس

آشنایی با تعریف انگل ها و شناسایی و دسته بندی انگل های روده ای, جلدی, بررسی سیر تکاملی, بیماریزایی, تشخیص, راههای انتقال و درمان بیماری های انگلی.

اهمیت و ضرورت درس

آموزش خصوصیات بیولوژیکی و مرفولوژی انگل های مختلف روده ای و سنجشی که برای انسان بیماریزا می باشد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات انگل شناسی، تقسیم بندی انگلها، نام گذاری انگلها, کلیات کرم شناسی و تقسیم بندی کرم های انگلی

یادگیری تعا ریف مهم درانگل شناسی و شناخت کلی از انگل ها  و تقسیم بندی کرم های انگلی

جلسه دوم: کلیات سستودها, کلیات تنیا ها, تنیا ساژیناتا, تنیا سولیوم

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان انواع سستد های بیماریزای مهم

جلسه سوم: تنیا اکینو کوک و بیماری هیداتیک

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان بیماری هیداتیک

جلسه چهارم: هیمنولپیس ها, هیمنولپیس نانا

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان کرم های نواری

جلسه پنجم: کلیات ترماتودها, فاسیولا هپاتیکا, فاسیولا آسیاتیکا

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان ترماتود های مهم و شایع

جلسه ششم: کوئیز 1

جلسه هفتم: شیستوزوما ها, شیستوزوما هماتوبیوم

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان انواع شیستوزوماها با تاکید بر شیستوزوما هماتوبیوم

جلسه هشتم: امتحان میان ترم

جلسه نهم: کلیات نماتودها, آسکاریس, اکسیور

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان نماتودهای شایع

جلسه دهم: کرم های قلابدار

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان و مقایسه آن ها با هم

جلسه یازدهم: کاپیلاریا هپاتیکا و فیلی پینیسیس

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان نماتودهای روده ای زئونوز

جلسه دوازدهم: استرونژیلوئیدس استرکورالیس، تریکواسترنژیلوس

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان نماتودهای کوچک بیماریزا  درروده

جلسه سیزدهم: تریشین , تریکوسفال

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان نماتودهای بافتی  و مخاطی

جلسه چهاردهم: دراکونکولوس (پیوک)

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان نماتود بافتی شایع پیوک

جلسه پانزدهم: کوئیز 2

جلسه شانزدهم: میکروفیلر های انسانی و زئونوز

یادگیری مرفولوژی, اپیدمیولوژی, پاتوژنز, تشخیص, پیشگیری, درمان نماتود بافتی در جهان و ایران

جلسه هفدهم: لاروهای مهاجر پوستی, لاروهای مهاجر احشایی

شناخت عوامل CLM و VLM

منابع

1- Basic Clinical Parasitology By/ Brown.Latest ed.
2-Worms and Human Disease By/ Muller, Latest ed.
3- Medical Parasitology By/ Markell. Latest ed.
4- کرم شناسی پزشکی, دکتر غروی , انتشارات تیمورزاده, آخرین چاپ.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!