نام و کد درسآزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 2
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات13 جلسه
پیش نیازآزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 1
استاد درسدکتر حسین جاوید
پست الکترونیک استادJavidh@varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی با آزمایشات بخش بیوشیمی

اهمیت و ضرورت درس

بیوشیمی دانشی است که با مولکولهای گوناگون موجود در سلولها و جانداران و نیز با واکنشهای شیمیایی آنها سر و کار دارد. بیوشیمی بالینی یا بیوشیمی کلینیکی یکی از رشته های علوم پزشکی است. این علم بر پایه آزمایشهایی استوار است که بر اساس آنها تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن و بیماریهای مرتبط با آنها انجام میشود. در این درس سعی بر آشنایی دانشجو با آزمایشات بیوشیمی و نحوه انجام آن ها داریم.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با نمونه هاو مقاهیم اولیه

مرور کار با اسپکتروفتومتر

جلسه دوم: بررسی آنالیز ادراری

تست UA

جلسه سوم: پروتئینوری

اساس و تهیه ژل SDS-PAGE

جلسه چهارم: پروتئینوری

ران کردن  ژل SDS-PAGE

جلسه پنجم: تست های کلیوی

کلیرانس کراتی نین

جلسه ششم: بررسی عملکرد ارگان کبد

AST و ALP

جلسه هفتم: بررسی عملکرد ارگان کبد

ALT

جلسه هشتم: بررسی عملکرد ارگان کبد

LDH

جلسه نهم: ایمونوکروماتوگرافی

تست تروپونین کاستی

جلسه دهم: الایزا

تست تومور مارکر گوارشی M2PK

جلسه یازدهم: الکترولیت ها

تست کلسیم

جلسه دوازدهم: الکترولیت ها

تست فسفر

جلسه سیزدهم: مرور

مرور کلیه مباجث تدریس شده

منابع

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!