نام و کد درسآزمایشگاه انگل شناسی پزشکی 2 (تک یاخته و حشره شناسی پزشکی )
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازانگل شناسی 1
استاد درسمجید گنج بخش
پست الکترونیک استادmganjbakhsh14[at]gmail.com

اهداف درس

آشنایی دانشجو با نحوه تشخیص کلیه عوامل انگلی ( کرم ها ، تک یاخته و حشرات انگلی بیماری زای انسان (
1- یادآوری و مروری بر روشهای تشخیص آزمایشگاهی ( ماکروسکوپی ، میکروسکوپی ساده ، مستقیم ، تغلیظی وکشت) کرمها
2- مرور هلمنتولوژی 1 ( ترماتودهای شایع : مجاری صفراوی – کبدی ، روده ای ، ریوی ، خونی )
3– مرور هلمنتولوژی 2 سستودهای شایع ( روده ای ، خارج روده ای )
4- مرور هلمنتولوژی 3 نماتودهای شایع ( روده ای ، خونی ، نسجی )
5- روشهای تشخیص آزمایشگاهی تک یاخته ها ( روده ای ، حفره ای ، خونی ، نسجی ، نادر )
6- روشهای تشخیص آزمایشگاهی ماکروسکوپی و میکروسکوپی بندپایان و حشرات بیماری زای انسانی
7- تست های پوستی
8- آزمایشات اختصاصی ( انواع چربی ها ، کالپروتکتین و….. )

اهمیت و ضرورت درس

آموزش روشهای نمونه برداری، جداسازی و تهیه لام و رنگ آمیزی ، کشت ، سرولوژی و مولکولی جهت تشخیص انواع انگلهای مختلف و یادگیری خصوصیات مرفولوژیکی انواع انگلها ( کرمها ، تک یاخته ها ، بندپایان و حشرات  بیماریزا )

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مروری بر روشهای تشخیص آزمایشگاهی ساده ، مستقیم ، تغلیظی وکشت کرمها

روش های تشخیص ماکروسکوپی ، انجام آزمایشات  مستقیم ، تغلیظی ، کشت کرمها  و اشکال و فرم های میکروسکوپی کرم های شایع و نحوه ی گزارش آنها را قادرباشدانجام دهد .

جلسه دوم: مرور هلمنتولوژی 1 ( ترماتودهای شایع – سستودهای شایع )

با نمونه ها و روش های تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی کرم های شایع (  ترماتودهای شایع – سستودهای شایع  ) آشنا شده  و نحوه ی گزارش آنها را قادر باشد انجام دهد

جلسه سوم: مرور هلمنتولوژی 2 ( نماتودهای شایع - روده ای )

با نمونه ها و روش های تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی کرم های شایع ( نماتودهای روده ای –  آسکاریس ، اکسیور ، و….  )  آشنا شده   و نحوه ی گزارش آنها را قادرباشدانجام دهد

جلسه چهارم: مرور هلمنتولوژی 3 ( نماتودهای خونی و نسجی )

با نمونه ها و روش های تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی کرم های شایع ( نماتودها )  آشنا شده   و نحوه ی گزارش آنها را قادرباشدانجام دهد

جلسه پنجم: کلیات و مفاهیم و اصطلاحات ضروری و پایه تک یاخته ها ، رنگ آمیزی اختصاصی تک یاخته ها

با مفاهیم و اصطلاحات ضروری و پایه  تک یاخته ها  آشنا شده ،  روش های ساده   رنگ گیمسا ، لوگل و رنگ آمیزی اختصاصی تک یاخته ها  تری کروم  را انجام میدهند

جلسه ششم: آزمون حذفی مرور هلمنتولوژی

جلسه هفتم: آمیب ها، آمیب ها ی آزاد زی

نمونه ها و روشهای تشخیص آزمایشگاهی آمیب کلی  ودیسانتری و آکانتاموبا ، نگلریا ، نمونه های مورد نیاز و نمونه برداری انواع نمونه ها را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه هشتم: تاژکداران روده ای

نمونه ها و روشهای تشخیص آزمایشگاهی  و انواع روشهای تشخیص  ژیاردیا – کیلوما ستیکس – دی آنتا موبا و …  را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه نهم: تاژکداران دستگاه ادراری - تناسلی و مژه داران

نمونه ها و روشهای تشخیص آزمایشگاهی  و انواع روشهای تشخیص  تریکوموناس ها ، بالانتیدیوم …  را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه دهم: تک یاختگان نسج

روشهای تشخیص آزمایشگاهی و نمونه برداری لیشمانیاها ، تریپانوزم ها و …   را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه یازدهم: تک یاختگان خون

روشهای تشخیص آزمایشگاهی انواع تک یاخته های خون پلاسمودیوم ها ( ویواکس ، فلسیپاروم ، مالاریه ، اوال ) ، بابزیا و تیلریا  …   را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه دوازدهم: تک یاختگان خون ونسج روشهای تشخیص آزمایشگاهی توکسوپالسما ، سارکوسیس تیس – سیکلوسپورا

تک یاختگان خون و نسج روشهای تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما  ، سارکوسیس تیس – سیکلوسپورا – …   را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه سیزدهم: کوکسیدیاها و تک یاخته های نادر و اختصاصی

کوکسیدیاها روشهای تشخیص آزمایشگاهی کریپتوسپوریدیوم – ایزوسپورا
روشهای تشخیص آزمایشگاهی سیکلوسپورا ها ، پنوموسیستیس –بلاستوسیس هومونیس
… را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه چهاردهم: کلیات حشره شناسی پزشکی و بندپایان بیماری زای مهم 1

روشهای صحیح نمونه برداری و تشخیص حشرات و بندپایان بیماری زای مهم ونمونه برداری برای تشخیص ماکروسکوپی و میکروسکوپی پدیکولوز ، فتایروس ،  ساس و …..  را فراگرفته ونحوه جمع آوری وآماده سازی وحمل ونقل آنهار ا بیآموزد.

جلسه پانزدهم: حشره شناسی پزشکی و بندپایان بیماری زای مهم 2

در پایان جلسه دانشجو قادر خواهد بود انواع آلفا تالاسمی از لحاظ فنوتیپ و ژنوتیپ و ارتباط آنها با علایم کلینیکی را توضیح دهد

جلسه شانزدهم: آزمون انلاین و عملی

منابع

1- Basic Clinical Parasitology ,/ Brown & Nova ,Latest ed
2- Worms and Human disease , Muller. Latest ed. {منابع معرفی شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
3- Medical Parasitology , Markell &Voge , Latest ed.
4- Fundamentals of diagnostic Parasitology
5- Basic Laboratory Methods In Medical Parasitology , WHO,Geneva
6- Garcia,L.S.,1999 ,Practical Guide to Diagnostics Parasitology .ASM Press, Washington ,D.C.
7- بیماری های انگلی در ایران ( بیماری های تک یاخته ای ) ، اسماعیل صائبی ، انتشارات آبیژ ، ویرایش چهارم ، زمستان
8- تک یاخته شناسی پزشکی جامع ، محمدجواد غروی ، تهران ، آخرین چاپ
9 – روشهای تشخیص آزمایشگاهی تک یاخته ها و حشرات مهم و بیماری زای پزشکی، گنج بخش ، انتشارات تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، 1390

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!