نام و کد درسباکتری شناسی پزشکی
تعداد واحد3 واحد
تعداد جلسات25 جلسه
پیش نیازمیکروب شناسی عمومی
استاد درسدکتر سپیده حسن زاده
پست الکترونیک استادHasanzadehSe[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

تاریخچه و اهمیت، طبقه بندی، مرفولوژی و ساختمان ، فیزیولوژی و متابولیسم ، خصوصیات رشد، کشت صفات بیوشیمیایی ، خصوصیات آنتی ژنیک ، فاکتورهای بیماریزایی، پاتوژنز، علائم بالینی، اپیدمیولوژی، مصونیت، تشخیص آزمایشگاهی، پیشگیری و کنترل ، درمان و مقاومت دارویی باکتریها

اهمیت و ضرورت درس

* تدریس مطالب مورد نیاز از روی منابع توسط استاد با مشارکت دانشجویان در کلاس.
* آشنایی با خانواده ها و جنسهای مختلف باکتریایی با ارزش بالینی.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول و دوم: مرور مباحث میکروب عمومی

• کلیاتی از ساختمان باکتریها را توضیح دهد.
• مکانیسم بیماریزایی باکتریها را شرح دهد.
• دسته بندی مواد ضدمیکروبی را توضیح دهد.

جلسه سوم و چهارم: استافیلوکوکاسه

• تفاوت استافیلوکوکها از میکروکوک¬ها را شرح دهد.
• ویژگی¬های استافیلوکوک¬ها را توضیح دهد.
• بیماری¬های استافیلوکوکی را توضیح دهد.
• اصول درمان بیماری¬های استافیلوکوکی را توضیح دهد.

جلسه پنجم و ششم: استرپتوکوکاسه

• ویژگی‌های کلی استرپتوکوکها را توضیح دهد.
• استرپتوکوکها را بتواند گروه‌بندی کند.
• طبقه‌بندی استرپتوکوکها را شرح دهد.
• تفاوت پنوموکوک‌ها از استرپتوکوک‌ها را توضیح دهد.
• بیماری‌های استرپتوکوکاسه را شرح دهد.

جلسه هفتم و هشتم: کورینه باکتریوم، لیستریا و اریزیپلوتریکس

• ویژگی های گونه‌ای این جنس‌ها را شرح دهد.
• بیماری‌زایی گونه‌ها را توضیح دهد.
• اصول تشخیص و درمان این گونه‌ها را بداند.

جلسه نهم و دهم: باسیلوس‌ها و کلستریدیوم‌ها

• گونه‌های باسیلوس‌ها و کلستریدیوم‌ها را بداند.
• اهمیت بیماری‌زایی باسیلوس‌ها و کلستریدیوم‌ها را بداند.
• بتواند باسیلوس‌ها را از کلستریدیوم‌ها جدا کند.
• اصول تشخیص و درمان بیماری‌های باسیلوس‌ها و کلستریدیوم‌ها را شرح دهد .

جلسه یازدهم و دوازدهم: انتروباکتریاسه

• ویژگی‌های انتروباکتریاسه را توضیح دهد.
• جنس‌های انتروباکتریاسه را بداند.
• بیماری‌زایی انتروباکتریاسه را بداند.
• اصول درمان بیماری‌های انتروباکتریاسه را بداند.

جلسه سیزدهم و چهاردهم: سودوموناسه و لژیونلاسه

• جنس‌های موجود در سودوموناسه را بداند.
• اهمیت گونه‌های موجود در سودوموناسه را شرح دهد.
• ارتباط عفونت‌های بیمارستانی را در ارتباط با گونه‌های سودوموناسه و لژیونلاسه را شرح دهد.

جلسه پانزدهم و شانزدهم: مایکوباکتریوم‌ها

• انواع گونه‌ها را توضیح دهد.
• گروه‌بندی آن‌ها را بداند.
• بیماری‌های مایکوباکتریایی را شرح دهد.
• اصول تشخیص و درمان بیماری‌های مایکوباکتریایی را توضیح دهد.

جلسه هفدهم: نایسریاسه

• ویژگی‌های نیسریاسه را بداند
• گونه‌های نیسریاسه را بیان کند.
• تشخیص گونه‌های نیسریاسه را بداند.
• بیماری‌زایی و اصول تشخیصی بیماری‌های نیسریاسه را شرح دهد.

جلسه هجدهم: امتحان میان ترم ( مباحث تدریس شده تا انتهای جلسه پانزدهم)

جلسه نوزدهم: بروسلا

• گونه‌های بروسلا، هموفیلوس و بوردتلا را شرح دهد.
• ویژگی‌های گونه‌های بروسلا، هموفیلوس و بوردتلا را شرح دهد.
• اصول تشخیص بیماری‌های گونه بروسلا هموفیلوس و بوردتلا را بداند.

جلسه بیستم: ویبریو، آئروموناس، پلزیوموناس، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر

• گونه‌های موجود در این جنس‌ها را بداند.
• نحوه تفکیک این گونه‌ها از هم را بداند.
• بیماری‌های این گونه‌ها را شرح دهد.
• اصول تشخیص و درمان بیماری‌های این گونه‌ها را شرح دهد .

جلسه بیست و یکم: اسپیروکت‌ها (بورلیا، ترپونما و لپتوسپیرا)

• ویژگی‌های اسپیروکت‌ها را شرح دهد.
• جنس‌های این گونه را بداند.
• گونه‌های جنس را بشناسد.
• بیماری‌زایی و اصول تشخیص گونه‌ای این گروه میکروبی را بداند.

جلسه بیست و دوم: کلامیدیا

• ویژگی‌های کلامیدیا را بداند.
• گونه‌های کلامیدیا را بداند.
• اصول تشخیص و درمان بیماری‌های کلامیدیا را بداند.

جلسه بیست و سوم: ریکتزیا

• گونه‌های ریکتزیا را بداند.
• ویژگی‌های آن‌ها را بداند.
• بیماری‌زایی و اصول تشخیص ریکتزیا‌ها را شرح دهد.

جلسه بیست و چهارم: مایکوپلاسما و باکتری های بی هوازی

• گونه‌های مایکوپلاسمایی را بداند
• ویژگی‌های گونه‌ای مایکوپلاسمایی را بداند.
• بیماری‌زایی و اصول تشخیص مایکوپلاسما‌ها را بداند.

جلسه بیست و پنجم: کلاس آنلاین (رفع اشکال مباحث آنلاین پس از میان ترم)

منابع

1. Medical Microbiology, Murray (Latest edition)
2. Medical Microbiology, Jawetz (Latest edition)
3. Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology (Latest edition)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!