نام و کد درسمتون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیاز-
استاد درسفهیمه محمدآبادی
پست الکترونیک استادfahimehmohammadabadi80[at]gmail.com

اهداف درس

* آشنایی دانشجو با ساختار اصطلاحات پزشکی و نحوه تلفظ صحیح آنها
* آشنایی دانشجو با ساختار بدن، بیماری ها و دستگاه های بدن و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آنها
* آشنایی دانشجو با انواع تست ها و اصطلاحات آزمایشگاهی در مبحث دستگاه خون و دستگاه ادراری

اهمیت و ضرورت درس

مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند ها، پسوند ها) بیماری ها ( تشخیص و درمان)، اصطلاحات پزشکی در سیستم های خون و ادرار شرح داده می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند و پسوند ها)

مفاهیم اصطلاحات پزشکی را ذکر نماید.
یک اصطلاح پزشکی را تجزیه و تحلیل نماید.
تعریف پیشوند را ذکر نماید.
انواع پیشوند ها را مثال بزند.

جلسه دوم: آشنایی با مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند و پسوند ها)

تعریف پسوند را ذکر نماید.
تعدادی پسوند را فهرست نماید.

جلسه سوم: آشنایی با مفاهیم اصطلاحات پزشکی (ریشه، پیشوند و پسوند ها)

تعریف پیشوند را ذکر نماید.
تعدادی پیشوند را فهرست نماید.

جلسه چهارم: ادامه مبحث پیشوند ها و حل تمرین

تعریف پیشوند را ذکر نماید.
تعدادی پیشوند را فهرست نماید.

جلسه پنجم: کوییز از 2 نمره

جلسه ششم: آشنایی با ساختمان بدن و جهت های آناتومیک

انواع جهت های آناتومیک بدن را تعریف نماید.
اصطلاحات مرتبط با جهت های آناتومیک بدن را فهرست نماید.

جلسه هفتم: تعریف بیماری و روش های تشخیص بیماری ، آشنایی با اصطلاحات پزشکی مرتبط

تعریف بیماری و درمان را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید.
تعدادی از روش های درمانی و تشخیص بیماری را ذکر کند

جلسه هشتم: تعریف بیماری و روش های تشخیص بیماری ، آشنایی با اصطلاحات پزشکی مرتبط

تعدادی از روش های درمانی و تشخیص بیماری را ذکر کند
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط با درمان را فهرست نماید.

جلسه نهم: داروشناسی و آشنایی با اصطلاحات مرتبط با دارو

مفاهیم کلی دارو شناسی را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط با دارو شناسی را فهرست نماید.

جلسه دهم: آزمون میانترم (حذفی)

جلسه یازدهم: آشنایی با سیستم گردش خون و لنف و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم خون و لنف را ذکر نماید.
وظیفه های سیستم خون و لنف را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید

جلسه دوازدهم: آشنایی با سیستم گردش خون و لنف و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم خون و لنف را ذکر نماید.
وظیفه های سیستم خون و لنف را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید

جلسه سیزدهم: آشنایی با اصطلاحات و تست های آزمایشگاهی مبحث گردش خون

انواع تست های آزمایشگاهی در زمینه خون را ذکر نماید.
کاربرد تشخیصی هر تست را به طور کامل ذکر نماید.

جلسه چهاردهم: آشنایی با سیستم ادراری و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم ادراری را ذکر نماید.
وظیفه های سیستم ادراری را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید

جلسه پانزدهم: آشنایی با سیستم ادراری و اصطلاحات پزشکی مرتبط با آن

تعریف سیستم ادراری را ذکر نماید.
وظیفه های سیستم ادراری را ذکر نماید.
تعدادی از اصطلاحات پزشکی مرتبط را فهرست نماید

جلسه شانزدهم: آشنایی با اصطلاحات و تست های آزمایشگاهی مبحث دستگاه ادراری

انواع تست های آزمایشگاهی در زمینه ادرار را ذکر نماید.
کاربرد تشخیصی هر تست را به طور کامل ذکر نماید.

منابع

– Medical Terminology: A Systems Approach, Publisher F.A.Davis .
– Medical Terminology, Barbara Janson Cohen, Ann DePetris. Edition: Seventh. Lippincott Williams & Wilkins.
-. HENRY’S CLINICAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT BY LABORATORY METHODS: Richard A, MCPHERSON P, Matthew R
-Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference, Kathleen D. Pagana and Timothy J.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!