نام و کد درسآشنایی با بیماری های داخلی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازخونشناسی 2 – بیوشیمی پزشکی 2
استاد درسدکتر اندیشه نوروزیان استاد
پست الکترونیک استادNorouziana [at] varastegan.ac.ir

اهداف درس

آشنایی کلی با بیماری های طب داخلی شامل دستگاه گوارش, اعصاب، قلب و غروق، عصب و عضله، کلیه، استخوانی ، تنفسی،  غدد ، عفونی و بیماری های متابولیک

اهمیت و ضرورت درس

در این درس دانشجویان با کلیات بیماری های  داخلی در سطحیی که یک کارشناس ازمایشگاه برای هماهنگی با پزشکان در تفسیر نتایج باید بدانند، آشنا می شوند.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با بیماری های غدد

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به غده هیپوفیز و غده تیروئید را شرح دهند.

جلسه دوم: آشنایی با بیماری های غدد

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به غده پانکراس و آدرنال را شرح دهند.

جلسه سوم: آشنایی با بیماری های متابولیک

دانشجویان می توانند بیماری هیا اختلالت متابولیسم چربی و چاقی را شرح دهند.

جلسه چهارم: آشنایی با بیماری های گوارش

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به مری معده و روده باریک را شرح دهند.

جلسه پنجم: آشنایی با بیماری های گوارش

دانشجویان می توانند بیماری های روده باریک و بزرگ و پانکراس را شرح دهند.

جلسه ششم: آشنایی با بیماری های کبد و مجاری صفراوی

دانشجویان می توانند بیماری های مربوط به کبد مانند سیروز و هپاتیت و بیمرای هیا مربوط بمجاری صفراوی را شرح دهند.

جلسه هفتم: آشنایی با بیماری های قلبی عروقی

دانشجویان می توانند بیماری های  غیر ایسکمیک قلب  را شرح دهند.

جلسه هشتم: آشنایی با بیماری های قلبی عروقی

دانشجویان می توانند بیماری های ایسکمیک قلب را شرح دهند.

جلسه نهم: آشنایی با بیماری های استخوان و متابولیسم مواد معدنی

دانشجویان با بیمرای های استخوانی آشنا می شوند.

جلسه دهم: آشنایی با بیماری های عضلانی استخوانی بافت هم بند

دانشجویان می توانند انواع بیمرای های عضلانی اسکلتی را شرح دهند.

جلسه یازدهم: آشنایی با بیماری های کلیه

دانشجویان می توانند انواع بیمرای های کلیه را شرح دهند.

جلسه دوازدهم: امتحان میان ترم

به صورت حذفی از 6 جلسه اول

جلسه سیزدهم: آشنایی با بیماری های ریه

در  دانشجویان می توانند انواع بیماری های ریه ذ را شرح دهند.

جلسه چهاردهم: آشنایی با بیماری های عفونی

دانشجویان می توانند انواع بیمایر های عفونی آن را شرح دهند.

جلسه پانزدهم:آشنایی با بیماری های عفونی

دانشجویان  می توانند  یافته های ازمایشگاهی بیماری های عفونی را شرح دهند.

جلسه شانزدهم: آشنایی با بیماری های اعصاب

دانشجویان می توانند بیماری های  عصبی و عروقی و تومورهای مغز را شرح دهند.

منابع

کتاب ضروریات طب داخلی سیسیل، چاپ 2021

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!