نام و کد درساصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات8 جلسه
پیش نیازاصول ایمنی و حفاظت آزمایشگاه
استاد درسدکتر ناصری نژاد، دکتر فاطمه کیفی
پست الکترونیک استادkeifyf [at] varastegan.ac.ir

اهداف درس

دانشجو با گذراندن این واحد باید اصول مدیریت و وظایف مدیر را فراگیرد، و قادر باشد اصول برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و مراحل برنامه‌ریزی، تشخیص نیاز ها، مدیریت،  ارزشیابی، و بازاریابی آزمایشگاه را تشریح کند.

اهمیت و ضرورت درس

در این واحد دانشجویان سرفصلهای زیر آشنایی پیدا خواهند نمود:
1- آشنایی با اصول، وظایف و سطوح مدیریتی
2- آشنایی با کمیته های استاندارد سازی آزمایشگاه
3- آشنایی با مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
4- آشنایی با شیوه های مدیریت رفتاری فرد در آزمایشگاه

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: توضیح قوانین و تکالیف کلاس، آشنایی با آینده کاری و تحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی، یافتن شغل مناسب (دکتر کیفی)

1- با قوانین مربوط به کلاس آشنایی پیدا کند.
2- با آینده کاری و تحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی آشنایی پیدا کند.
3- با شیوه های یافتن شغل مناسب بر اساس مهارت‌های آموزش داده شده آشنایی پیدا کند.
4- تمرین تعیین شده را در زمان مشخص تحویل دهد.

جلسه دوم: آشنایی با اصول، وظایف و سطوح مدیریت ، تحلیل و آموزش مهارت های مدیریتی برای مدیران و کارکنان آزمایشگاه (دکتر ناصری نژاد)

1- با اصول و مکاتب علم مدیریت آشنایی یابد.
2- وظایف و سطوح مدیریت را بشناسد.
3- با مهارت‌های مورد نیاز برای مدیران بویژه مدیران آزمایشگاه آشنایی پیدا کند.

جلسه سوم: تعیین هدف‌های اصلی و فرعی و مدیریت بر مبنای هدف، برنامه ریزی عملیاتی و استراتژیک (دکتر ناصری نژاد)

1- توانایی هدفگذاری برای زندگی شخصی و کاری خود را داشته باشد.
2- گام‌های رسیدن به اهداف را طراحی نماید.
3- مدیریت زمان را درک کند.
4- عوامل موثر قابل کنترل و خارج از کنترل را شناسایی کند.
5- انواع هدفگذاری و برنامه ریزی در سازمان و سطوح برنامه ریزی را فرا گیرد.

جلسه چهارم: مدیریت رفتار افراد (دکتر ناصری نژاد)

1- عوامل موثر بر رفتار انسان‌ها را فراگیرد (ارزش‌ها، شخصیت، ادراکات، انگیزش و احساسات).

جلسه پنجم: علت اهمیت مدیریت آزمایشگاه در کشورهای در حال توسعه، آشنایی با کمیته استانداردسازی آزمایشگاه‌ها و IFCC، اصول مدیریتی جهت افتتاح یک آزمایشگاه (تحلیل منطقه و بازار، ارائه طرح کسب و کار، تحلیل عوامل موفقیت و شکست، درآمدها و هزینه ها، مدیریت کارکنان) (دکتر کیفی)

1- علت اهمیت وجود مدیریت آزمایشگاه در کشورهای در حال توسعه آشنا شود.
2- با کمیته استاندارد سازی آزمایشگاه ها آشنا شود.
3- اصول مدیریتی جهت افتتاح یک آزمایشگاه را بداند و بکار بندد.
4- با تحلیل منطقه و بازار جهت تاسیس آزمایشگاه آشنا شود و بتواند انجام دهد.
5- با شرایط و الزامات محیطی آزمایشگاه آشنایی پیدا کند.

جلسه ششم: مدیریت کیفیت جامع بر اساس ایزوهای تعریف شده برای آزمایشگاه، چگونگی حفظ کیفیت با کمترین هزینه (دکتر کیفی)

1- با ایزوهای مربوط به آزمایشگاه آشنا شود.
2- با استانداردهای لازم آزمایشگاه ها برای دریافت لوح کیفیت و ایزوهای مختلف آشنا شود.
3- با چک لیست اداره امور آزمایشگاهها جهت دریافت ایزو آشنا شود.
4- با استاندارد مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه آشنا شود.
5- با استاندارد تجهیزات و فضای آزمایشگاه آشنا شود.
6- با چک لیست مربوط به ایزو 15189 آشنا شود.

جلسه هفتم: سیستم اطلاعاتی آزمایشگاه LIS (دکتر کیفی)

1- با سیستم اطلاعاتی آزمایشگاه (LIS) آشنا شود.
2- با زمینه های کاربرد سیستم اطلاعاتی آزمایشگاه آشنا شود.
3- با مزایا و معایب استفاده از سیستم اطلاعاتی آزمایشگاه آشنایی پیدا کند.
4- با چگونگی استفاده از سیستم اطلاعاتی آزمایشگاه آشنا شود.

جلسه هشتم: انواع ارتباطات سازمان و ارتباطات در آزمایشگاه

1- انواع ارتباطات را در دسته بندی های گوناگون فراگیرد.
2- شیوه ارتباطی مناسب برای شرایط مختلف را بیاموزد.
3- عوامل موثر در برقراری ارتباط اثربخش را فراگیرد.
4- کانال‌های ارتباطی و شرایط و کاربرد هر کدام را بیاموزد.

منابع

1- جزوه درس قوانین آزمایشگاه
2-Essentials of Clinical Laboratory Management in Developing Regions, Wim de Kieviet, Elizabeth Frank, Herbert Stekel

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!