نام و کد درسآزمایشگاه بیوشیمی عمومی
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات13 جلسه
پیش نیازشیمی عمومی
استاد درسساناز آرزم جو
پست الکترونیک استاد arazmjoos [at] varastegan.ac.ir

اهداف درس

در پایان این دوره دانشجو باید قادر باشد:
الف) ارزش اندازه‌گیری هریک از ترکیبات مهم بدن را در تشخیص بیماری‌های مختلف بیان نماید.
ب) بتواند با استفاده از روش‌ها متداول و نوین آزمایشگاهی، آزمایشات مختلف بیوشیمی مایعات بدن را انجام دهد.

اهمیت و ضرورت درس

انجام و تفسیر آزمایش های بیوشیمی بالینی

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: آشنایی با آزمایشگاه بیوشیمی عمومی

• آشنایی با دستگاه های مختلف آزمایشگاه بیوشیمی
• ایمنی آزمایشگاه
• قوانین آزمایشگاه

جلسه دوم: آشنایی با نحوه نمونه گیری

• آشنایی با بافت خون
• آشنایی با ضد انعقاد ها
• نحوه نمونه گیری

جلسه سوم: تیتراسیون اسید و باز

• آشنایی با ساختار اسید و باز
• آشنایی با روش های جداسازی مواد
• انواع روش های تیتراسیون

جلسه چهارم: آشنایی با طول موج ماکزیمم

• آشنایی با ساختار دستگاه اسپکتروفتومتر
• آشنایی با رقیق سازی
• ترسیم نمودار

جلسه پنجم: اندازه گیری گلوکز خون

• آشنایی با ساختار دستگاه اسپکتروفتومتر
• آشنایی با قانون بیرلامبرت
• اندازه گیری غلظت گلوکز سرم خون

جلسه ششم: تشخیص کمی کربوهیدرات ها

• تشخیص کربوهیدرات های احیا کننده و غیر احیا کننده
• تشخیص منوساکارید و دی ساکارید
• تشخیص پنتوز و هگزوز بودن
• تشخیص کتوز و آلدوز

جلسه هفتم: سختی آب

• آشنایی با انواع سختی آب
• تعیین سختی دائم آب

جلسه هشتم: اندازه گیری های پروتئین های سرم

• آشنایی با انواع پروتئین ها
• آشنایی با روش کار کیت دو محلوله

جلسه نهم: آشنایی با چربی ها و فساد روغن ها

• انجام و بررسی آزمایش اسیدی شدن روغن ها
• انجام و بررسی آزمایش تولید پراکسید در روغن ها

جلسه دهم: الکتروفورز، کروماتوگرافی

• اشنایی با تکنیک الکتروفورز
• تهیه ژل آگارز
• ران کردن نمونه ها و الکتروفورز
• آشنایی با روش کروماتوگرافی کاغذی

جلسه یازدهم: آشنایی با عملکرد آنزیم ها

• آشنایی با ساختار آنزیم ها
• تاثیر عوامل مختلف بر واکنش های آنزیمی

جلسه دوازدهم: آشنایی با لیپوپروتئین ها

اندازه گیری LDL و HDL

جلسه سیزدهم: محلول سازی

آشنایی با فرمول ها و نحوه ساخت انواع محلول های شایع در آزمایشگاه

منابع

1- Textbook of clinical chemistry (Tietz). Latest ed.
2- Clinical Diagnosis (Henry). Latest ed.
3- Clinical Chemistry (Bishop). Latest ed.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!