نام و کد درسآزمایشگاه هماتولوژی 2
تعداد واحد1 واحد
تعداد جلسات14 جلسه
پیش نیازهمزمان با هماتولوژی 2
استاد درسدکتر حسین حبیبی
پست الکترونیک استادHabibih@varastegan.ac.ir

اهداف درس

انتظار می­رود دانشجو در پایان ترم بتواند انواع روش های مورد استفاده در تشخیص بدخیمی های خونی را شرح دهد. قادر به شناسایی سلولهای طبیعی خون باشد و لام های مربوط به اختلالات بدخیم لکوسیت ها را بررسی و تفسیر نماید.

اهمیت و ضرورت درس

آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مرفولوژیکی سلول های خونی در شرایط پاتولوژیک, شمارش سلولهای خونی به روشهای اتوماتیک و دستی و حصول اطمینان از داده های بدست آمده و انجام آزمایشات انعقادی و همولیتیک

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: مطالعه لام های مربوط به AML

آشنایی با انواع سلول های موجود در مغز استخوان طبیعی

جلسه دوم: مطالعه لام های مربوط به AML

آشنایی با مورفولوژی رده های مختلف AML

جلسه سوم: مطالعه لام های مربوط به ALL

آشنایی با مورفولوژی رده های مختلف AML

جلسه چهارم: مطالعه لام های مربوط به ALL

آشنایی با مورفولوژی رده های مختلف  ALLو مشاهده بلاست های L1, L2, L3

جلسه پنجم: مطالعه لام های مربوط به CML

آشنایی با مورفولوژی رده های مختلف  ALLو مشاهده بلاست های L1, L2, L3

جلسه ششم: مطالعه لام های مربوط به CLL

آشنایی با مورفولوژی CML

جلسه هفتم: مطالعه لام های سایر لوسمی ها و اختلالات خونی

آشنایی با موفولوژی CLL

جلسه هشتم: آشنایی با نحوه گزارش اختلالات لکوسیت

آشنایی با مورفولوژی پلاسماسل، لکوموئید ریکشن، لکواریتروبلاستوز

جلسه نهم: رنگ آمیزی میلو پروکسیداز

توانایی در افتراق و گزارش موارد غیر طبیعی لکوسیت

جلسه دهم: آشنای با رنگ آمیزی ایمنوفلورسنس

مشاهده گرانول های پروکسیداز مثبت و افتراق  رده میلوئیدی از لنفوئیدی

جلسه یازدهم: آشنایی با تکنیک فلوسایتومتری

توانایی در رنگ آمیزی اختصاصی مارکر های سطح سلول

جلسه دوازدهم: آزمایشات انعقادی، نکات مربوط به نمونه گیری، انجام آزمایشهای PTT، PT

توانایی در آماده کردن نمونه جهت خوانش با دستگاه و آشنایی با گزارش های مختلف فلوسایتومتری

جلسه سیزدهم: آزمایشات انعقادی، نکات مربوط به نمونه گیری، انجام آزمایش PTT

توانایی در انجام تست PT و محاسبه INR، و آشنایی با ISIکیت

جلسه چهاردهم: آزمایشات انعقادی، نکات مربوط به نمونه گیری، انجام آزمایش PTT

توانایی در انجام تست های انعقادی PT, PTT

منابع:
هماتولوژی دیویدسون، روش های عملی در آزمایشگاه هماتولوژی دکتر رضوانی، Laboratory Hematology آخرین ادیت. Color Atlas of Hematology

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!