امور آموزشی

ایمیل اداره آموزش: education@varastegan.ac.ir

تقویم آموزشی نیمسال 14021

تاریخ نیمسال1402/06/16 تا 1402/11/16
انتخاب واحد1402/06/18 تا 1402/06/22
حذف و اضافه1402/07/12 تا 1402/07/13
حذف تک درس( اضطراری)1402/09/29 تا 1402/09/30
امتحانات1402/10/28 تا 1402/11/14
تاریخ ثبت نمرات1402/10/16 تا 1402/11/18
تاریخ شروع کلاس ها1402/07/03 تا 1402/10/21

تقویم آموزشی نیمسال 14022

تاریخ نیمسال1402/11/17 تا 1403/04/24
انتخاب واحد1402/11/21 تا 1402/11/25
حذف و اضافه1402/12/08 تا 1402/12/09
حذف تک درس( اضطراری)1403/02/30 تا 1403/02/31
امتحانات1403/04/06 تا 1403/04/20
تاریخ ثبت نمرات1403/03/26 تا 1403/04/24
تاریخ شروع کلاس ها1402/11/28 تا 1403/03/31

آیین نامه های امور آموزشی

پاسخگویی

پاسخگویی به دانشجویان

نماینده

آیین‌نامه نمایندگان کلاس‌ها

پروتکل آموزشی

آیین‌نامه آموزشی کارشناسی

حضورغیاب آنلاین

آیین‌نامه حضور و غیاب

فرایند های الکترونیکی

دانشجوی گرامی جهت ثبت درخواست های الکترونیکی به سامانه کارا مراجعه نمایید