امور آموزشی

ایمیل اداره آموزش: education@varastegan.ac.ir

تقویم آموزشی نیمسال 14011

تاریخ نیمسال1401/06/12 تا 1401/11/10
انتخاب واحد1401/06/19 تا 1401/06/24
حذف و اضافه1401/07/09 تا 1401/07/10
حذف تک درس( اضطراری)1401/09/15 تا 1401/09/16
امتحانات1401/10/22 تا 1401/11/05
تاریخ ثبت نمرات1401/10/10 تا 1401/11/10
تاریخ شروع کلاس ها1401/06/27 تا 1401/10/15

تقویم آموزشی نیمسال 14012

تاریخ نیمسال1401/11/19 تا 1402/04/30
انتخاب واحد1401/11/23 تا 1402/11/26
حذف و اضافه1401/12/09 تا 1401/12/10
حذف تک درس( اضطراری)1402/02/27 تا 1402/02/28
امتحانات1402/04/10 تا 1402/04/25
تاریخ ثبت نمرات1402/03/27 تا 1402/04/30
تاریخ شروع کلاس ها1401/11/30 تا 1402/03/31

آیین نامه های امور آموزشی

پاسخگویی

پاسخگویی به دانشجویان

نماینده

آیین‌نامه نمایندگان کلاس‌ها

پروتکل آموزشی

آیین‌نامه آموزشی کارشناسی

حضورغیاب آنلاین

آیین‌نامه حضور و غیاب

فرایند های الکترونیکی

دانشجوی گرامی جهت ثبت درخواست های الکترونیکی به سامانه کارا مراجعه نمایید