نام و کد درس بیوشیمی بالینی 1
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات16 جلسه
پیش نیازبیوشیمی عمومی
استاد درسدکتر فاطمه کیفی
پست الکترونیک استادkeifyf[at]varastegan.ac.ir

اهداف درس

هدف کلی از برگزاری این واحد، ارائه مفاهیم کلی مربوط به بخش بیوشیمی در آزمایشگاه تشخیص طبی می باشد. دانشجویان در این درس با ارتباط مواد مختلف موجود در بدن در شرایط مختلف فیزیولوژیک و پاتولوژیک و تغییرات آنها در بدن (عمدتاً مایعات فیزیولوژیک وپاتولوژیک منجمله سرم) و نمود آنها در آزمایشهای تشخیص طبی آشنا خواهند شد

اهمیت و ضرورت درس

درس بیوشیمی بالینی یک را بطور کلی می توان به دو بخش عمده زیر تقسیم نمود
1- در بخش اول این درس، به اصول کار در ازمایشگاه تشخیص طبی، باید ها و نباید ها پرداخته خواهد شد.از آن جمله می توان به ایمنی در ازمایشگاه، کیفیت مواد مورد استفاده در ازمایشها، انواع نمونه ها و عوامل موثر درکیفیت نمونه، اصول روشهای مورد استفاده درآزمایشگاه، نحوه ارزیابی این روش ها، و راه کار های دستیابی به نتایج صحیح در غالب مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی اشاره نمود.
2- در بخش دوم این درس بصورت مشروح به مولکولهای موجود در مایعات بیولوژیک (مخصوصا سرم) یا بیومارکرها در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک و عوامل موثر بر میزان آنها، پرداخته خواهد شد. در این بخش دانشجویان با روش های مورد استفاده برای اندازه گیری این مولکولها، ویژگی، حساسیت آنالیتیک و تشخیصی و عوامل مداخله کننده در این روشها برای اندازه گیری بیومارکرها آشنا خواهند شد. علاوه بر این اطلاعات کلی در ارتباط با جایگاه این بیومارکرها برای تفکیک شرایط فیزیولوژیک وپاتولوژیک و شیوه استفاده از آنها برای تشخیص بیمارها ارائه خواهد شد.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: معرفی درس بیوشیمی بالینی و سیاستها و انتظارات

1- معرفی درس بیوشیمی بالینی 1
2- تعیین سرفصلهای تدریس شده در طول ترم
3- تعیین قوانینی که دانشجویان در طول ترم بایستی رعایت نمایند.
4- بیان انتظارات استاد از دانشجویان در طول ترم

جلسه دوم: آزمایشگاه پزشکی و بیوشیمی بالینی

1- ضمن توضیح جایگاه آزمایشگاه تشخیص طبی، بخش های مختلف آن را توصیف نمایند
2- نقش بخش بیوشیمی و تست هایی که در این بخش انجام می شود را توضیح دهند
3- دلایل درخواست آزمایش را بدانند
4- ویژگی های تست آزمایشگاهی ایده آل را مشخص نمایند.

جلسه سوم: انواع نمونه در آزمایشگاه تشخیص طبی

1- انواع نمونه های مورد استفاده در آزمایشگاه تشخیص طبی را شرح دهند
2- بتوانند روشهای جمع آوری آنها را توضیح دهند
3- روشها و محدودیت های ذخیره آنها را بدانند
4- با شیوه حمل و نقل انها آگاه باشند.
5- کاربرد های نمونه های مختلف و ملاحظات خاص هر یک از نمونه ها را بدانند.

جلسه چهارم: کربوهیدارتها-متابولیسم

1- متابولیسم کلی گلوکز را شرح دهند
2- هیپرگلیسمی و دیابت را تعریف نمایند
3- عوارض کوتاه مدت و بلند مدت دیابت را توضیح دهند
4- شیوع دیابت در ایران را مشخص نمایند
5- انواع دیابت را طبقه بندی نمایند
6- تفاوت های بین دیابت نوع یک، نوع دو و دیابت بارداری را تشریح نمایند.

جلسه پنجم: کربوهیدارتها- انواع اختلالات کربوهیدراتها

1- انواع دیابت را تقسیم بندی و توضیح دهند
2- انواع روش های اندازه گیری گلوکز را مقایسه نمایند
3- جایگاه های استفاده تست های مختلف تشخیصی دیابت را بحث نمایند
4- شرایط و اماده سازی مراجع را برای انجام تست ها شرح دهند
5- معیار های اثبات دیابت در افراد را بیان نمایند
6- تست های افتراقی دیابت نوع یک و نوع دو را توضیح دهند

جلسه ششم: ارزیابی آزمایشگاهی دیابت

انواع دیابت را تقسیم بندی و توضیح دهند
2- انواع روش های اندازه گیری گلوکز را مقایسه نمایند
3- جایگاه های استفاده تست های مختلف تشخیصی دیابت را بحث نمایند
4- شرایط و اماده سازی مراجع را برای انجام تست ها شرح دهند
5- معیار های اثبات دیابت در افراد را بیان نمایند
6- تست های افتراقی دیابت نوع یک و نوع دو را توضیح دهند

جلسه هفتم: تفسیر کیسهای بالینی کربوهیدارتها

1- آشنایی با اختلالات مختلف کربوهیدراتها
2- تفسیر نتایج بالینی اختلالات کربوهیدراتها

جلسه هشتم: روشهای آزمایشگاهی- تکنیکهای نوری

1- آشنایی با انواع مختلف تکنیکهای نوری
2- اجزای مختلف تکنیکهای نوری را بداند.
3- خصوصیات هر کدام از تکنیکهای نوری آشنایی پیدا کند.

جلسه نهم: روشهای آزمایشگاهی- تکنیکهای نوری

1- آشنایی با انواع مختلف تکنیکهای نوری
2- اجزای مختلف تکنیکهای نوری را بداند.
3- خصوصیات هر کدام از تکنیکهای نوری آشنایی پیدا کند.

جلسه دهم: لیپیدها

1- نقش های لیپید ها را در داخل بدن شرح دهند
2- کلیات تجزیه و جذب لیپید ها را توضیح دهند
3- انواع لیپید ها را توصیف نمایند
4- طبقه بندی لیپوپروتئین ها را شرح دهند
5- بیماری های مربوط به نقص در میزان لیپید ها را توضیح دهند
6- روش های اندازه گیری لیپید ها ر ا بیان نمایند

جلسه یازدهم: لیپیدها

1- نقش های لیپید ها را در داخل بدن شرح دهند
2- کلیات تجزیه و جذب لیپید ها را توضیح دهند
3- انواع لیپید ها را توصیف نمایند
4- طبقه بندی لیپوپروتئین ها را شرح دهند
5- بیماری های مربوط به نقص در میزان لیپید ها را توضیح دهند
6- روش های اندازه گیری لیپید ها ر ا بیان نمایند

جلسه دوازدهم: پورفیرین، هم و بیلی روبین

1- خصوصیات هموگلوبین را شرح دهند.
2- خصوصیات پورفیرینها را شرح دهند.
3- بتواند مراحل سنتز و تنظیم هم را شرح دهد.
4- مراحل تولید بیلی روبین را شرح دهد.
5- با انواع اختلالات بیلی روبین آشنایی پیدا کند.
6- تستهای تشخیصی بیلی روبین را توضیح دهند.

جلسه سیزدهم: پورفیرین، هم و بیلی روبین

1- خصوصیات هموگلوبین را شرح دهند.
2- خصوصیات پورفیرینها را شرح دهند.
3- بتواند مراحل سنتز و تنظیم هم را شرح دهد.
4- مراحل تولید بیلی روبین را شرح دهد.
5- با انواع اختلالات بیلی روبین آشنایی پیدا کند.
6- تستهای تشخیصی بیلی روبین را توضیح دهند.

جلسه چهاردهم: امتحان میان ترم

امتحان میان ترم

جلسه پانزدهم: تفسیر کیسهای بالینی لیپیدها، بیلی روبین

1- آشنایی با اختلالات مختلف لیپیدها و بیلی روبین
2- تفسیر نتایج بالینی اختلالات مختلف لیپیدها و بیلی روبین و NPN

جلسه شانزدهم: اسیدهای آمینه

1- ساختمان کلی اسید های آمینه و انواع آنها را توضیح دهند
2- متابولیسم کلی اسید های آنها را بحث نمایند
3- کاربرد های اندازه گیری اسید های آمینه را در تشخیص بیماریها ذکر نمایند
4- دفع اسیدهای آمینه
5- تستهای تشخیص اسیدهای آمینه

جلسه هفدهم: قسمت دوم روشهای آزمایشگاهی- الکتروشیمی، الکتروفورز، کروماتوگرافی

1- آشنایی با تعریف کروماتوگرافی
2- آشنایی با انواع کروماتوگرافی
3- آشنایی با الکتروفورز
4- آشنایی با انواع الکتروفورز

جلسه هجدهم: پروتئین ها

1- ساختمان، سنتز و کاتابولیسم پروتئین ها را شرح دهند
2- انواع تقسیم بندی پروتئین ها را نام ببرند
3- تقسیم بندی پروتئین ها را بر اساس ساختمان تشریح نمایند
4- تقسیم بندی پروتئین ها را بر اساس عملکرد آنها بحث نمایند
5- تقسیم بندی پروتئین ها را بر اساس حرکت الکتروفورتیک توضیح دهند
6- انواع روش های اندازه گیری پروتئین تام را نام ببرند و با یکدیگر مقایسه نمایند

جلسه نوزدهم: روشهای تشخیص اختلالات پروتئینها

1- روش های بررسی پروتئین تام، پروتئین اختصاصی را توضیح دهند
2- انواع روشهای الکتروفورز پروتئین ها و تفاوت بین آنها را بحث نمایند
3- تفاوت بین پاترن های مختلف الکتروفورز پروتئین های سرم و ارتباط آنها را با بیماریها شرح دهند
4- کاربرد های تشخیصی اندازه گیری اختصاصی انواع پروتئین های شاخص در سرم را توضیح دهند
5- کاربرد اندازه گیری پروتئین های ادرار را در تشخیص بیماریها ذکر نمایند
6- اهمیت اندازه گیری پروتئین های مایع مغزی نخاعی را شرح دهند

جلسه بیستم: تفسیر کیسهای بالینی اسید آمینه، پروتئین و آنزیمها

1- آشنایی با اختلالات مختلف اسیدهای آمینه، پروتئین و آنزیم ها
2- تفسیر نتایج بالینی اختلالات مختلف اسیدهای آمینه، پروتئین و آنزیم ها

منابع

Tietz Textbook ofClinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Carl A. Burtis, Fifth edition,2012.
Clinical Diagnosis and Management by Laboratory methods, JohnBernard Henry
Clinical Chemistry, Techniques, Principles , Correlation, MichealL. Bishop, Six edition, 2010.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!